Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování dřeva, renovace dřeva, restaurování historického nábytku, restaurování nábytku, restaurování historického čalouněného nábytku, restaurování nábytku s intarzií, restaurování nábytku inkrustací, restaurování rámů, restaurování obrazů, restaurování plastik a restaurování dřevěných soch, restaurování dřevěných hodin, restaurování sběratelských starožitností, rentoaláže obrazů, retuše zlacení.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování dřeva a řezbářské práce, pozlacovačské práce, štafířské práce, čalounické práce, odstraňování nežádoucích nebo degradujících barev a starých nátěrů, restaurátorské zprávy včetně fotografické, dokumentace doplněné režimem památky, repase památek, revitalizace památek, restaurování památek, konzervace památek, dlouhodobá ochrana památek nabízí v rámci svých služeb a úzkou spoluprací s Národním památkovým ústavem (NPÚ) – odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností v rámci České republiky firma Kamenický Servis® .

Restaurování a renovace dřeva a nábytku, restaurátorské a renovační práce jsou prováděny za stranu naší restaurátorské divize a restaurátorského ateliéru licenčním garantem panem Michalem Zetkem v rámci České republiky pod záštitou naší firmy. Odborně způsobilá prováděcí činnost a dovednost restaurátorských prací, uměleckých prací je dána prestižním restaurátorským licenčním osvědčením Ministerstva kultury- licence ministerstva kultury České republiky č. 1989/2008 v rozsahu restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva mobiliáře včetně intarzie, dřevořezby za předpokladu dodřzení požadavků daných v České republice zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Potřebujete zajistit odborné restaurátorské a renovátorské práce na provedení níže uvedených činností v oblasti dřevěných materiálů:

 • restaurování a opravy nábytku, židlí a čalounění
 • restaurování a opravy dřevěných prvků interiérů
 • restaurování a renovace – podlah, schodů, stropů, zábradlí
 • restaurování a renovace – obložek, oken, dveří a kuchyní
 • restaurování a renovace – vrat a portálů
 • zlacení v exteriérech – kostelní kříže, pomníky, věžní kupole
 • zlacení v interiérech – obrazové rámy, štukatury
 • kompletní zařízení dobového interiéru, včetně obstarání nábytku
 • doplnění chybějících kusů do souboru
 • výroba repliky chybějícího kusu či součásti
 • likvidace dřevokazných škůdců chemicky i ozářením

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a revitalizace a obnova památek a kamenných prvků v rámci naší spolupráce s Národním památkovým ústavem (NPÚ) – odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností v rámci ČR a našeho estetického přístupu a vnímání kamenných a fasádních povrchů a památek naší firmy přímo souvisí s architektonickým vnímáním objektů a budov a památkových předmětů. V rámci námi odborně prováděných prací a úkonů je zapotřebí znát význam slov a jejich různých spojeních tak jako tomu je v architektuře. Pokud známe význam tvarů, postav, barev, materiálů, proporcí, jsme připraveni a z velké části schopni „číst“ architektonická, umělecká, řemeslná i umělecká díla především záměry tvůrců, projektantů, architektů, stavitelů aj. Architektura nás obklopuje téměř všude a umět v ní číst je nejen odborně způsobilou povinností naší firmy, ale také zábavou a do jisté míry naším koníčkem.

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a renovace památek, obnova památek a oživení památkově chráněných objektů a budov v sobě otiskl první zákon o kulturních památkách v Československu, který byl schválen v roce 1958 a v souvislosti s tímto zákonem byl zřízen i Státní ústav památkové péče a ochrany přírody a příslušná krajská pracoviště. V souladu se zákonem byla zavedena evidence nemovitých a movitých kulturních památek, podmínky pro jejich ochranu a obnovu a péči.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a renovace památek, obnova památek a oživení památkově chráněných objektů již od roku 1958 v rámci bývalého Československa až do současnosti spadá pod systém státem řízené památkové péče, který dnes eviduje cca 40.000 položek nemovitých kulturních památek a přibližně 300.000 movitých kulturních památek. Předmětem památkové ochrany jsou i celá území, chráněné formou památkové rezervace nebo památkové zóny. Naše firma Kamenický Servis® díky vzájemný zkušenostem s NPÚ vnímá, že z dlouhodobého hlediska je podíl zachráněných hodnot obrovský a finančně nevyčíslitelný včetně nepřehlédnutelného faktoru vysoké úrovně prováděné dokumentace památek a s tím související osvěta. V rámci naší firmy jsme zcela přesvědčeni z hlediska porovnání britských a evropských států, že Česká republika se v tomto ohledu řadí jednoznačně k nejvyspělejším zemím Evropy.

Restaurování a renovace dřeva a nábytku revitalizace a obnova a konzervace památek a pasířských prvků je prováděna dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů a pasířských prvků. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Stone – Inovative – System (Inteligentní kamenný inovativní systém).

ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických dlažby, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovaci, repasi, broušení, čištění a údržbu kamenných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná sdružení. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a renovace památek a jejich obnova za stranu naší firmy probíhá ve spolupráci s NPÚ a také tak s odbornými lektory, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie betonových podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naše firma a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

ICRC certifikace naším sdružením a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové, památkové a historické renovace a revitalizace a konzervace kamenných povrchů.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a NPÚ

Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou ministerstvem kultury.

NPÚ se člení na několik organizačních celků. Generální ředitelství v Praze (GnŘ) řídí a metodicky vede celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném zákonem, statutem a vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní památkové péče. Územní památkové správy (ÚPS) v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži zajišťují správu a komplexní odborný servis pro státní památky ve správě NPÚ. Územní odborná pracoviště (ÚOP) zajišťují v jednotlivých krajích úkoly státní památkové péče v plném rozsahu daném zákonem a ve své územní působnosti a dále poskytují odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek.

Pracoviště Národního památkového ústavu

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu. Jejím cílem bylo vytvořit co nejlepší předpoklady pro využití odborného potenciálu všech pracovišť NPÚ a zajistit efektivní a odbornou správu unikátního souboru a dalších památek svěřených do péče NPÚ. Struktura 14 územích odborných pracovišť je i nadále organizována na podkladě současného krajského uspořádání:

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Proměna, kterou Národní památkový ústav prošel, znamená kromě jiného úpravu organizační struktury ústavu a vznik některých nových pracovišť. Odbornou složku památkové péče zajišťují nadále územní odborná pracoviště (ÚOP). Po vyčlenění správy památkových objektů do nově vzniklých ÚPS mohou nyní tato pracoviště mnohem lépe a efektivněji rozvíjet svoji odbornou památkovou činnost, která je jednou ze stěžejních náplní činnosti NPÚ. Pro vlastníky a správce památek i instituce státní správy se tedy v souvislosti s reorganizací NPÚ bezprostředně nic nemění – stále jsou jim k dispozici konkrétní odborní garanti památkové péče s působností v daném regionu, jak byli zvyklí. Experti budou dohlížet na správu památek naprosto stejně jako doposud.

NPÚ jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území.

Hlavní činnosti NPÚ lze rozdělit na dvě základní skupiny:

 • výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území
 • péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků, které jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou pomoc dalším vlastníkům zpřístupněných památek.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva a nábytku – stanovy NPÚ

„Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen obnova), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obce…“ Oblast restaurování dále upravuje § 14a.

„Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, na základě povolení (dále jen“ povolení k restaurování“).“ Způsob získávání povolení k restaurování upravují následující části odstavce § 14a; možnosti cizích státních příslušníků pak odstavce § 14b. a 14c.

Jakou lidskou činnost tedy označujeme jako „restaurování“? „Restaurování“ „výtvarných děl – památek“ lze obecně definovat jako „činnost zaměřenou na snižování míry rozpadu jejich hmoty a z toho vyplývajícího zániku časem nesené informace a výtvarného sdělení“.

„Restaurování“ výtvarných a uměleckořemeslných děl můžeme popsat jako činnost, při které jsou staré struktury ochraňovány proto, aby byly zachovány jejich autentické hodnoty. Smyslem restaurátorských zásahů je udržet co nejvíce hodnot a funkcí těchto děl pokud možno neporušených (intaktních). Pojmenování restaurování (v užším slova smyslu) je možné ve vztahu k „výtvarným dílům – památkám“ použít pro označení různých způsobů jejich odborného ošetření, při němž, na rozdíl od konzervace, může docházet i ke změně jejich dochovaného vzhledu.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Při konzervaci (v užším slova smyslu) naproti tomu jde jen o takové odborné ošetření hmotné podstaty „výtvarného díla-památky“, jež má prodloužit trvání dochované hmoty a informací, které památka pronáší časem, aniž by při tom došlo ke změně jeho vzhledu. V oblasti „restaurování“ hraje klíčovou roli pojem autenticita, který je používán jako výraz vyjadřující pravost „výtvarného díla-památky“, jeho originalitu a původnost, pokud jde o časové, autorské a místní určení a také původnost jeho hmoty.

Ke všem výše uvedeným obecně formulovaným požadavkům musí být přihlédnuto při každé konkrétní restaurátorské akci. Ta musí vycházet z vyhodnocení seriózně provedeného restaurátorského průzkumu, na základě tohoto vyhodnocení zpracovaného záměru restaurování a musí také přihlédnout k novým zjištěním, ke kterým může dojít v průběhu restaurátorského zásahu.

Ve shodě s Benátskou chartou musí být restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl provázeno dokonalou dokumentací v podobě analytické a kritické písemné zprávy ilustrované např. kresbami, kopiemi, fotografiemi, plány apod. Musí být zaznamenány podmínky, v nichž se památka nachází, technické a formální znaky vztahující se k procesu jejího vzniku a historii. Dále by měly být dokumentovány všechny fáze restaurování a všechny užité materiály a metody. Tato dokumentace by měla obsahovat přesné údaje o termínech průzkumů, diagnóz a jejich vyhodnocení.

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a renovace památek a jejich revitalizace a obnova z hlediska právních ochrany historického stavebního fondu je dnes v České republice zabezpečena dle zákona ČNR č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. se změnami č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb. Č. 320/2002 SB. a č. 18/2004 Sb.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a vstupní informace

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a renovace památek je neskutečně obsáhlým tématem renovace a obnovy památek a tomu to lze dodat za naši stranu snad jen jediné. Pokud chceme umět „architekturu a estetiku“ a poselství minulých slohů a kamenických mistrů, tvořivosti ducha člověka a přírody vskutku dobře číst, musíme umět vnímat nejen pohledové hledisko, ale především i duchovní hledisko (tzv. genius loci – duch místa) hmotné či nehmotné kulturní národní památky či kulturní památky nebo městské památky či vesnické památky a samozřejmě i přírodní památky – dědictví, které by člověk nedokázal vytvořit.

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a obnova památek je neoddělitelně spojena s architektonickým významem a proto je naprosto důležité znát a vědět význam určitých slov a jejich spojení . Pokud známe význam tvarů, postav, barev či proporcí, tradičních technologií, moderních technologií, řemeslných – restaurátorských – kamenických – uměleckých technik a prováděcích postupů a ochranných konzervačních metod, můžeme se pokusit číst architektonická, umělecká, řemeslná díla, mít možnost pochopit je hlouběji, čím jsou krásná, co nám přinášejí a čím nás obklopují.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva a nábytku, obnova a renovace památek a památková péče vyžaduje znalost řady speciálních pojmů a názvosloví, které zde naše firma v rámci svého patentního systému ISIS System™základním výčtem předkládá:

adaptace
archeologická památka
duplikát
falzifikát, falzum
in situ (na místě)
klasifikace
kopie
ochrana kulturního dědictví
národní kulturní památka
památková péče
památková zóna
podvrh
prostředí kulturní památky
restaurování památky
rekonstrukce památky
reverzibilita (vratnost)

analytická obnova památek
anasace památky
evidence památek
historická památka
integrita památky
konsolidace
kulturní památka
multiplikát
padělek
památková rezervace
pertifikace (zpevnění)
pomník
puristická obnova
regenerace památky
retuš
substituce

anastylóza
autenticita
faksimile
ICOM
kategorizace
konzervace
mobiliář
originál
památka
památník
plagiát
provenience
varianta
replika
transfer
UNESCO

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Naši vedoucí pracovníci jsou neustále kontinuálně v rámci externí distanční formy studia na akademii Národního památkového úřadu vzděláváni a školeni na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů, proto aby v rámci našich realizací byly splněny Národním památkovým úřadem stanovené normy a bylo tak řemeslně a realizačně dosaženo v rámci našeho patentního systému ISIS System™ té nejvyšší kvality a dobře odvedené práce s dlouhodobou hodnotou a to především proto, že naše filozofie a přístup věří a uznává fakt, že Česká republika se v rámci obnovy a renovace památek řadí k nejvyspělejším zemím na světě a v Evropě.

Restaurování a renovace dřeva a nábytku vyžadují vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn restaurátorsko-uměleckého trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

V tomto oboru je důležité je říci a upozornit na to, že na tradiční detaily tradičních technologických postupů se v mezidobí zapomnělo a neznalost bývá někdy nahrazována romantickými představami. Profesionálně zpracovaný soubor a metodický realizační koncept, který naše firma dle zadaní vytváří vzhledem k výše uvedenému a dodržení zásad realizace, bývá leckdy přínosem nejen pro samotné realizátory, ale i pro projektanty, památkáře, soudní znalce či individuální stavebníky.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a renovace památek, obnova památek, ochrana památek, repase památek, revitalizace památek, sanace památek, restaurování památek vyžaduje pro renomované kamenické a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Naše firma vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy pro provedení kvalitních pasířských prací, uměleckých prací, mít na zřeteli a to včetně terminologie související s renovacemi staveb, povrchů, kamene, keramiky, fasád a památkově chráněných budov a povrchů.

Restaurátorské práce a přehled metodické terminologie:

 • ADAPTACE = přizpůsobení | adekvátní či neadekvátní
 • ANALÝZA = rozbor | rozborová metoda / zachování prvků
 • ANASTYLÓZA = znovupostavení zbouraného / rozebraného včetně doplnění
 • ASANACE = ozdravení / plošná nebo přestavba
 • AUTENTIČNOST = původní‚ originální stav se zachovalými stopami vývoje
 • DEMOLICE = zhroucení, odstranění
 • GENIUS LOCI = duch místa
 • KONSOLIDACE = zabezpečení stavby s cílem udržet zachovalý technický stav
 • KONZERVACE = odborné ošetření hmoty a materiálu, povrchu
 • MODERNIZACE = zvýšení užitné hodnoty, úrovně, standardu budov, povrchů
 • MOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = věci památkové podstaty nespojené se zemí
 • NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = pozemky a stavby spojené se zemí
 • OPRAVA = odstranění částečně / lokálního poškození
 • PURISMUS = puristická metoda / očištění památky ve smyslu odstranění detailů
 • PAMÁTKOVÝ DOHLED = kontrola na realizace dle zákona č.20/1987 Sb.
 • PATINA = povrchové materiálové změny vyvolané stárnutím objektu
 • REGENERACE = kompletní obnova staveb a budov a zhodnocení jejich stavu
 • REHABILITACE = celková úprava stavby, povrchů či prostředí s cílem obnovy
 • REKONSTUKCE = zásadní účelová přestavba či znovupostavení staveb a budov
 • RENOVACE = nové zhodnocení, obnova či zásadní oprava stavby a povrchu jako celku
 • RESTAURACE = oprava nebo úprava existujícího stavu konstrukce s doplněním
 • RESTITUCE = obnova stavby z dřívějších historických podob či v původním slohu
 • REVITALIZACE = celková obnova, oživení starších komplexů, materiálů, povrchů
 • SANACE = technické zásahy, jimiž jsou zmenšovány, odstraněny poruchy staveb
 • STAVEBNÍ DOZOR = odborná kontrola průběhu stavebních prací realizace
 • SUBSTITUCE = součást památkové rekonstrukce, restaurace i restituce
 • SYNTÉZA = ideové výtvarní sjednocení částí a prvků stavby
 • ÚDRŽBA = technická činnost uskutečňovaná v průběhu životnosti budovy

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a objednávka

Objednávka restaurování a renovace dřeva a nábytku předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné restaurování a renovace dřeva a nábytku objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky pasířských prací, uměleckých prací a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Materiál a typ podkladu
 3. Specifikace / zadání realizace
 4. Čas a preferovaný termín realizace

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva a nábytku a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se materiál nachází a domluvit se na odhadu počtu plochy m2, plochy, počtu ks, počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení pasířských prací, uměleckých prací vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Restaurování a renovace nábytku a dřevaAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2 / ks
 4. Cena Kč /m2 / ks
 5. Doprava
 6. Speciální práce
 7. Technické zajištění realizace
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka restaurování a renovace dřeva a nábytku vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout z hlediska podkladů vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování a renovace dřeva, nábytku a informace

Restaurování nebo restaurátorství (z franc. restaurer = obnovit) znamená záchranu a odborné opravování uměleckých děl a starožitností. Umělecká díla, historické památky a starožitnosti podléhají jednak působení času a přírodních vlivů, jednak lidským zásahům, které je chtěly neodborně opravit nebo zdokonalit. Činnost restaurátora začíná důkladným průzkumem díla, včetně například rentgenového průzkumu obrazů, zjištěním jeho provenience a historie. Dílo se musí pečlivě dokumentovat a popsat ve stavu, v němž je restaurátor dostal.

Restaurátorstvím se ve starší době zabývali příslušní umělci a řemeslníci a teprve v 19. století pod vlivem historismu se ukázalo, že vyžaduje ještě jiné znalosti. Cílem restaurování v 19. století, jak jej formuloval „otec zakladatel“ obnovy památek, francouzský architekt Eugène Viollet-le-Duc, bylo obnovit dílo v původní podobě, případně doplnit a zdokonalit. Tato puristická snaha silně poškodila zejména staré stavby, kde se lehkomyslně všechno poškozené vyměnilo, takže obnovená stavba působí jako nová. Proti tomu vystoupil anglický spisovatel John Ruskin, který napsal, že taková stavba nebo umělecký předmět je „lež od začátku do konce“.

Restaurátor musí především s pokorou sloužit danému dílu. Musí umět potlačit svou osobnost, svoji vlastní tvůrčí invenci a nápady, které jsou nežádoucí. Ne každý umělec může být restaurátorem. Na restaurátora se kladou velmi rozmanité požadavky a restaurování tak vyžaduje různé kvalifikace, jak umělecké, tak technické. Musí mít výtvarné schopnosti, aby dokázal dílo obnovit a případně doplnit, dobré znalosti dějin umění a ovšem uměleckých a řemeslných technik starých dob.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Na základě průzkumu si restaurátor vytvoří plán následující činnosti. U obrazů a soch, které byly přemalovány, se musí například rozhodnout, které novější vrstvy odstraní a kterou bude obnovovat. Po případném odstranění novějších úprav musí zajistit či fixovat původní vrstvu, zejména pokud popraskala nebo se odlupuje, u dřevěných soch musí odstranit červotoče a stopy jeho činnosti, obrazy na plátně musí často „nažehlit“ na nový podklad a podobně.

Restaurátorský proces je především ruční práce navazující na tradiční postupy při zpracování dřeva – klížení spojů, doplňování poškozeného nebo zcela chybějícího dřeva, lepení a doplňování dýh a částí intarzií kostním klihem doplňování a zpevňování spojů technologií kolíkování, cinkování, výroba nových svlaků ochranná a dekorativní laková vrstva nanášením šelakové politury, popřípadě povrchové úpravy voskové systémem Eukula®.

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Eukula® uzavírací nátěry a prostředky na údržbu jsou vyvíjeny a vyráběny již od roku 1963 jako tradiční značka pro profesionály a pro náročné zákazníky či restaurátorské dílny a provozy.. Od roku 2012 byla zařazena jako součást skupiny CC-Dr. Schutz se sídlem v Bonnu, Německo. Sdružení založil v roce 1955 pan Dr. Karl Schutz a původně se orientovala na výrobu čisticích a udržovacích prostředků pro povlakové krytiny, a to v té nejvyšší kvalitě.

Restaurátorská spolupráce s čalouníkem, specializovaným na historický sedací nábytek, zaručuje bezchybné polstrování dle historických postupů a materiálů – koňské žíně, africká tráva, pérová vazba, juta. Ve spolupráci se slévačskou dílnou možno zajistit odlitky původního kování, jímž lze doplnit nekompletní sady na originálním předmětu. Dlouholeté vztahy s zámečnickou dílnou zajišťují pro zákazníka funkčnost veškerých mechanických zařízení – zámky, mechaniky pro tajné zásuvky, odklápěcí mechanizmy.

Restaurování a závěrečnou fázi restaurování tvoří retušování, doplňování chybějících částí a povrchová úprava těch partií, které byly zničeny, a to pokud možno tak, aby nerušily celkový dojem. Nakonec se výsledek opět dokumentuje a o provedené práci se napíše zpráva.

 • restaurování a opravy nábytku, židlí a čalounění
 • restaurování a opravy dřevěných prvků interiérů
 • restaurování a renovace – podlah, schodů, stropů, zábradlí
 • restaurování a renovace – obložek, oken, dveří a kuchyní
 • restaurování a renovace – vrat a portálů
 • zlacení v exteriérech – kostelní kříže, pomníky, věžní kupole
 • zlacení v interiérech – obrazové rámy, štukatury
 • kompletní zařízení dobového interiéru, včetně obstarání nábytku
 • doplnění chybějících kusů do souboru
 • výroba repliky chybějícího kusu či součásti
 • likvidace dřevokazných škůdců chemicky i ozářením

Restaurování a renovace nábytku a dřeva

Restaurování je řemeslný obor, vyžadující nejen manuální zručnost, ale především znalost jednotlivých historických období a jejich specifických technologií včetně používaných materiálů k výrobě a dekoraci.