Penetrace

Penetrace kamene, penetrace kamene WEISS® INSTALL, penetrace s obsahem impregnace OBTEGO®, penetrace přírodního kamene, penetrace teraco dlažeb, penetrace kamenných schodů, penetrační nátěry kamenných schodů a kvalitní příprava povrchu přírodního a umělého kamene,  minerálních cementových a teraco podlah je zajišťována naší firmou dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému OBTEGO®, WEISS®.

Kámen, beton, teraco a minerální kamenné povrchy se penetrují z různých důvodů. Ve většině případů je třeba povrch chránit proti vodě a dalšímu opotřebení vlivem povětrnostních či zátěžových podmínek či je nutné snížit prašnost či vylepšit vzhled cementových, minerálních povrchů. Penetrační hmoty se od sebe navzájem liší co do složení, odolnosti vůči chemikáliím, mechanické a zátěžové odolnosti a především funkční životnosti. Dle našich zkušeností  je vhodné nepodcenit přípravu povrchu, protože beton není zrovna ideálním materiálem z hlediska přilnavosti se svrchními nátěrovými hmotami tzv. barevnými povlaky – nátěry.

Penetrace kamene je velmi podstatná část finální úpravy kamenných povrchů či úpravy povrchů na cementové bázi (portlandský cement & vápenné složky). Penetrace povrchu kamene je vhodným prostředkem a k jeho odizolování proti zemní vlhkosti. Penetrace je vlastně pronikání nosného média (vody, silikátů a dalších chemikálií) do podkladu. Penetrační hmota obsahuje účinnou látku, která zajišťuje po aplikaci nátěru trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Penetračním nátěrem proto připravujeme podklad před následnou povrchovou úpravou, zpevňujeme jej, sjednocujeme nasákavost a zvyšujeme přilnavost a především kotvení nátěrového (barevného či transparentního) systému do podkladu.

Penetrace kamene a minerálních povrchů se provádní kvůli vlastnostem podkladu a přilnavosti či spojení krycí finální vrstvy.  Penetraci lze tedy  přirovnat k základovým nátěrům například kovových či metalických povrchů. Nejdůležitější je pro správné provedení podkladové úpravy kamenných povrchů vhodný výběr penetračního systémů. Ten musí vždy chemicky odpovídat konkrétní povrchové úpravě, ale i vlastnostem podkladu a ideálně jeho chemickému složení. Do penetračního nátěru je dokonce možné přidat trochu barvy, kterou budeme později povrch natírat či finálně uzavírat. Pozor – nevhodný je výběr penetrace od takzvaných odborníků ze stavebních super a hypermarketů. Prodají vám klidně cokoli, ačkoliv z stavařské, natěračské a jiné řemeslné praxe však tito zaměstnanci obchodů často neví vůbec nic.

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Penetrace kamene, penetrace kamenných dlažeb, repase kamenných dlažeb, čištění a ochrana kamene vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Penetrace kamene, penetrace kamenných dlažeb a inspekce kamenných dlažeb zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu kamenných dlažeb dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Penetrace teraco a systém OBTEGO®

Penetrace teracových povrchů proniká hluboko do povrchu, reaguje s volným vápníkem nacházejícím se v kamene, dochází k hydrataci na krystalickou strukturu připomínající sklo a vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH). Póry jsou “zaskleny” a vytvrzují horní vrstvu kamene. Tím se beton stává odolnější a méně náchylný́ na prášení.  Díky této základní ochranně povrchu dochází ke:

 • Zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • Zvýšení odolnosti proti kyselinám
 • Zvýšení teplotní odolnosti
 • Snížení tvorby prachu
 • Snížení pronikání kapalin
 • Ochrana proti korozi výztuže
 • Povrchy jsou lépe čistitelné a zvyšuje se lesk
 • Doba schnutí 1-2hod
 • Penetrace na bázi vodního skla OBTEGO P-3
 • Penetrace s obsahem impregnace OBTEGO P-4

Penetrace kamene a systém WEISS®

 • Speciální penetrace na vodní bázi
 • Ochrana před zabarvením
 • Penetrace před spárováním
 • Redukuje rizika změny formy kamene
 • Lehká forma ochranné impregnace
 • Snížení pronikání kapalin
 • Ochrana proti korozi výztuže
 • Doba schnutí 1-2hod

Penetrace kamene nezpůsobuje žádné nebo jen nepatrné barevné změny povrchu. Absorpce vody se sníží a povrch zůstává otevřený pro difúzi. Systém penetrace je použitelný́ pro všechny kamenné a betonové povrchy, jako jsou například přírodní a umělý kámen / broušené / leštěné a hlazené betonové povrchy / potěry, teracové dlaždice / teraco, atd. Aplikace jsou např. průmyslové kamene, obchodní prostory, logistická centra, supermarkety a v soukromých domech, vnitřní i venkovní použití.

Penetrace je pro teracové či minerální povrchy a kámen zcela klíčová, jelikož např. minerální beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva a plniva. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý slepenec. Nejčastějším druhem kamene je tzv. cementový beton (CB), kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda. Speciálním betonem označujeme beton, který má neobvyklou vlastnost(i), nebo jinak neobvyklé použití. Mezi speciální betony patří např. lehký beton, těžký beton, rozpínavý beton, vysoko pevnostní beton, samozhutnitelný beton, vláknobeton, vodotěsný beton, stříkaný beton, a jiné. Betony se označují značkou C následovanou dvěma čísly – válcovou pevností a krychelnou (různé metodiky měření pevnosti) v MPa, např. C16/20.

TECHNICKÉ LISTY

OBTEGO P-3
OBTEGO P-4
WEISS INSTALL