Kamenické práce a pracovní postup

Kameníci Praha, kamenictví, inspekce a znalecké posudky kamene, repase kamenných schodů, renovace kamenných schodů, broušení kamenných schodů, repase památek, repase pomníků, repase soch, repase kamene, kamenické práce, kamenické opravy kamene, kamenictví, broušení kamene, broušení kamenných podlah, stavební kamenické práce, restaurátorské kamenické práce, rekonstrukce kamene, čištění kamene, tryskání kamene, parní čištění kamene, impregnace kamene, anti-graffiti ochrana kamene a povrchů krátkodobě i dlouhodobě připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb naše odborně prováděcí sdružení Kamenický Servis®.

Repase památek

Kamenický Servis® má za cíl dosahovat vysoké kvality a efektivity námi odborně prováděcích kamenických prací a očekávaného výsledku. Důkladným metodickým a odborně způsobilým pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně striktního manuálu se tohoto cíle daří dosahovat a být prestižní v oboru kamenických prací, repase kamene a ochrany kamenných povrchů.

Kamenické práce a jejich profesionální realizace díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti materiálů a profesní znalectví realizační sdružení Kamenický Servis®. Na základě této skutečnosti naše sdružení je držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení, členem asociací včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů v rámci České republiky, Evropy a USA a Velké Británie.

Repase pomníků

Kamenický Servis® zajišťuje odborné kamenické práce formou pozemních prací, tak také odborné provádění výškových prací a úkonů, jenž jsou prováděny v rámci našeho sdružení dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše sdružení čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Kamenické práce, repase kamene a objednávka

Objednávka kamenických prací předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Naše služby objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky a specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše sdružení pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Velikost a plocha prostoru
 3. Termín a čas realizace
 4. Rozsah realizace a prací
 5. Typ kamene a stav povrchu
 6. Náročnost revitalizace a čištění 
Repase soch 

Kamenické práce a cenový rozpočet

Kamenické práce a repase kamene a příprava a tvorba cenového rozpočtu je stanovena na základě detailních telefonických informací či v mnoha případech na základě osobní prohlídky prostor a odborné inspekci povrchů a to především v případech větších prostor či specifičtějších objednávek. Důvodem je důkladně provést inspekci a revizi stavu povrchů, zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je dle našich interních směrnic a firemního kodexu Diamond Professional™ vypracován cenový rozpočet a zaslán našemu klientovi.

Kamenická práce a následná cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Počet pracovníků
 2. Počet hodin (vždy odhad)
 3. Cena kč / hod
 4. Cena kč /m2
 5. Režijní náklady
 6. Speciální úkony
 7. Celková konečná částka 
Renovace kamenných schodů 

Kamenické práce a renovace kamene a povrchů mají svá specifika. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu provádění výškových prací mají povinnost upozornit na případný nárůst počtu hodin či m2 plochy.

Kamenické práce a kodex sdružení

Broušení kamenných schodů

Profesionální kodex sdružení Kamenický Servis® je v zájmu zachováni transparentního chování sdruženíi a vede a slouží k prevenci možných negativních reakcí veřejnosti v případě, že se bude zdát, že její zájmy (zejména bezpečnost) jsou nějak ohroženy, se sdružení Kamenický Servis® dobrovolně a z vlastní iniciativy hlásí, k společné iniciativě EU v oblasti kamenických prací zaměřené na bezpečnou a odpovědnou formu prováděných prací a použitých technologiích, metodických či technologických prováděcích postupech. Firemní kodex Diamond Professional™ zavazuje všechny členy vedení sdruženíi, zaměstnance a externí spolupracovníky k dodržování tohoto profesionálního kodexu a jsou při své činnosti vázáni následujícími principy.

Renovace kamene, kamenické práce aj. je vedoucí pracovník povinen zahájit smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník vykonávající výškové práce je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Kamenický Servis® v rámci realizace zakázek zajišťuje, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou na realizaci a provádění kamenických prací jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme kamenické práce mnoha významným váženým zákazníkům a firmám a tak se nemusíte obávat ani Vy.

Sdružení Kamenický Servis® je patřičně pojištěna a tak nemusíte mít obavu, že by v případě škodní události nedošlo k nápravě. Naše sdružení je pojištěna v dostatečné výši, aby pokryla i katastrofální následky. Každý náš zaměstnanec a spolupracovník prochází teoretickou i praktickou přípravou včetně odborného školení.

Repase památek

Kamenické práce a vstupní inspekce a revize

Repase pomníků 

Sdružení Kamenický Servis® je držitelem lince inspekce a revize povrchových materiálů - kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, přírodní kamenné materiály, dřevo britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění a revize povrchů a materiálu v rámci revitalizace a profesionálních kamenických prací, renovace kamene, repase kamene jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.

Repase soch 

Sdružení Kamenický Servis® je prostřednictví licence britského institutu - INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®, profesionálně vyškolena v oblasti revitalizace a profesionální údržby kamenných povrchů včetně technologicky certifikovaných prováděcích postupů v rámci renovace a repase kamenných povrchů, čištění a ochrany povrchů a materiálů. Tato komplexní licence je získávána na základě dlouhodobé praxe v oboru odborně prováděných kamenických prací a je pro naše sdružení dlouhodobým závazkem. 

V rámci firemního kodexu je náš technický pracovník či vedoucí pracovník provést odborně způsobilé zjištění stavu povrchů, materiálů, kamenných povrchů a s klientem jasně specifikovat možnosti výsledku renovace, repase a revitalizace kamenných povrchů včetně upřesnění a doporučení vhodného technologického postupu.

Kamenické opravy

Kamenické práce, renovace kamene a objednávka

Vedoucí pracovník či manažer sdružení Kamenický Servis® s klientem projde předběžnou objednávku a doplní či upřesní se věci, které nejsou součástí objednávky – preferuje se napsat či doplnit ke stávající objednávce. Následně se zpřesní celkový předpokládaný odhad času / hod či m2. Vždy se sděluje sazba / cena bez DPH (tzn. 15% nebo 21%).

V případě, že je či bude klient / zákazník limitován časem, kdy mají být práce dokončeny, je nutné klienta požádat o stanovení priorit jednotlivých úkonů kamenických prací a tyto priority ze strany realizačního týmu dodržet.

Kamenické opravy kamene

Kamenické práce a vyúčtování zakázky

Kamenické práce, renovace kamene, repase kamene a jejich vyúčtování klientovi přichází na řadu po důkladné kontrole jednotlivých úkonů vedoucím pracovníkem. Vyúčtování prací probíhá po předání realizace. Celková cena je vypočtena základě dle skutečně strávených hodin pracovníky, dle počtu m2. Součástí ceny je také jednorázový poplatek za dopravu a případně příplatek za speciální úkony, materiály či prostředky, které byly odsouhlaseny objednatelem před zahájením realizace či dodatečně po vzájemného dohodě přidány v rámci prováděné realizace.

Účetní doklad nebo dodací list realizace prací vedoucí pracovník vyplní vždy. Protokol bude obsahovat přesný rozpis a výčet všech úkonů včetně jednotkových a konečných cen bez DPH a s DPH. Výše DPH 15% nebo 21% je stanovena dle typu klienta. Originál účtenky dodacího listu ponechá vedoucí pracovník klientovi a kopii předává do sdružení. Na dodací list vyplní pracovník jak iniciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání realizace.

Kamenické práce

Kamenický Servis® a naši profesionální partneři

Naše sdružení spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních materiálů a kamene, kamenosochařů a významných kapacit v oboru, dodavateli profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a revitalizací a ochrany povrcshů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené sdružení a značky:

 • ADVANCED MATERIALS
 • DEMA DEKOR CZ
 • AKEMI INTERNATIONAL
 • BELLINZONI
 • MOSMATIC AG
 • HILTI SYSTEM 
 • ANKER TECHNOLOGY
 • NANO PROFESIONAL
 • REDIMAX & HTC SYSTEM
 • KRÄNZLE ČR
 • WEHA SYSTEM
 • BIERCHMEIER SYSTEM 
 • DR. SCHUTZ
 • FINALIT
 • FN NANO
 • 3M CZECH
 • EUKULA
 • VON ARX 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení sdružení

Kamenický Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.