Písmomalířské práce, sgrafito, umělecké práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito, renovace památek, obnova památek, ochrana památek, repase památek, revitalizace památek, sanace památek, restaurování památek, čištění památek, údržba památek, konzervace památek, dlouhodobá ochrana památek nabízí v rámci svých služeb a úzkou spoluprací s Národním památkovým ústavem (NPÚ) – odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností v rámci České republiky firma Kamenický Servis® .

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito jsou prováděny za stranu naší písmomalířské divize pod záštitou licenčního garanta a umělce Ak. mal. Lukáše Bradáčka v rámci České republiky za stranu a pod záštitou naší firmy. Odborně způsobilá prováděcí činnost a dovednost písmomalířských prací, uměleckých prací, uměleckých fasádních sgrafito je dána prestižním studiem na Vysoké škole umělecko-průmyslové v kombinaci s atelierem monumentální malby v Praze a nesčetnou řadou realizovaných památkově a umělecky chráněných realizací včetně četných realizací v rámci současné komerční sféry a klientely, jako jsou písmomalířské práce log, reklam, upoutávek, obrazů jiných komerčně orientovaných realizací.

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito a revitalizace a obnova památek a kamenných prvků v rámci naší spolupráce s Národním památkovým ústavem (NPÚ) – odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností v rámci ČR a našeho estetického přístupu a vnímání kamenných a fasádních povrchů a památek naší firmy přímo souvisí s architektonickým vnímáním objektů a budov a památkových předmětů. V rámci námi odborně prováděných prací a úkonů je zapotřebí znát význam slov a jejich různých spojeních tak jako tomu je v architektuře. Pokud známe význam tvarů, postav, barev, materiálů, proporcí, jsme připraveni a z velké části schopni „číst“ architektonická, umělecká, řemeslná i umělecká díla především záměry tvůrců, projektantů, architektů, stavitelů aj. Architektura nás obklopuje téměř všude a umět v ní číst je nejen odborně způsobilou povinností naší firmy, ale také zábavou a do jisté míry naším koníčkem.

Písmomalířské práce, umělecké práce mají své kořeny v rámci kaligrafie (pochází z řeckého καλλος kallos „krása“ + γραφος grafos „psaní“), což je umění krasopisu a písmomalířství. Zahrnuje jak funkční nápisy a ručně psané dopisy, tak i výtvarné umění, kde vytvoření ručně psaného znaku může mít přednost před čitelností textu. Kaligrafie se liší od typografie. Jednotlivé znaky jsou proměnlivé a spontánní, obsahují jedinečnou improvizaci okamžiku psaní. Psané písmo bylo až do nástupu knihtisku jediným způsobem vytváření písemných informací. Ve chvíli, kdy se tištěné písmo rozšířilo a v knižní produkci nahradilo psaní, kaligrafie se přesunula do oblasti kancelářské, listinné a umělecké.

Tento okamžik lze považovat za počátek latinkové kaligrafie jako umělecké oblasti. Moderní kaligrafie pokračuje v zobrazování sama sebe jako spojení pozvánek, map a dalších prací využívajících psaní. Většina dnešní kaligrafie se již vzdaluje od původního umění jedinečnosti psaní. Namísto toho je to spíše jednoduchým krasopisem, který přitahuje pozornost svým dnes zvláštním stylem.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito renovace památek, obnova památek a oživení památkově chráněných objektů a budov v sobě otiskl první zákon o kulturních památkách v Československu, který byl schválen v roce 1958 a v souvislosti s tímto zákonem byl zřízen i Státní ústav památkové péče a ochrany přírody a příslušná krajská pracoviště. V souladu se zákonem byla zavedena evidence nemovitých a movitých kulturních památek, podmínky pro jejich ochranu a obnovu a péči.

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito a renovace památek, obnova památek a oživení památkově chráněných objektů již od roku 1958 v rámci bývalého Československa až do současnosti spadá pod systém státem řízené památkové péče, který dnes eviduje cca 40.000 položek nemovitých kulturních památek a přibližně 300.000 movitých kulturních památek. Předmětem památkové ochrany jsou i celá území, chráněné formou památkové rezervace nebo památkové zóny. Naše firma Kamenický Servis® díky vzájemný zkušenostem s NPÚ vnímá, že z dlouhodobého hlediska je podíl zachráněných hodnot obrovský a finančně nevyčíslitelný včetně nepřehlédnutelného faktoru vysoké úrovně prováděné dokumentace památek a s tím související osvěta. V rámci naší firmy jsme zcela přesvědčeni z hlediska porovnání britských a evropských států, že Česká republika se v tomto ohledu řadí jednoznačně k nejvyspělejším zemím Evropy.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito, revitalizace a obnova a konzervace památek a písmomalířských prvků je prováděna dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů a písmomalířských prvků. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Stone – Inovative – System (Inteligentní kamenný inovativní systém).

ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Písmomalířské práce

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických dlažby, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovaci, repasi, broušení, čištění a údržbu kamenných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná sdružení. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito a renovace památek a jejich obnova za stranu naší firmy probíhá ve spolupráci s NPÚ a také tak s odbornými lektory, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie betonových podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naše firma a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

ICRC certifikace naším sdružením a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové, památkové a historické renovace a revitalizace a konzervace kamenných povrchů.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito a NPÚ

Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou ministerstvem kultury.

NPÚ se člení na několik organizačních celků. Generální ředitelství v Praze (GnŘ) řídí a metodicky vede celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném zákonem, statutem a vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní památkové péče. Územní památkové správy (ÚPS) v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži zajišťují správu a komplexní odborný servis pro státní památky ve správě NPÚ. Územní odborná pracoviště (ÚOP) zajišťují v jednotlivých krajích úkoly státní památkové péče v plném rozsahu daném zákonem a ve své územní působnosti a dále poskytují odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek.

Pracoviště Národního památkového ústavu

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu. Jejím cílem bylo vytvořit co nejlepší předpoklady pro využití odborného potenciálu všech pracovišť NPÚ a zajistit efektivní a odbornou správu unikátního souboru a dalších památek svěřených do péče NPÚ. Struktura 14 územích odborných pracovišť je i nadále organizována na podkladě současného krajského uspořádání:

Písmomalířské práce

Proměna, kterou Národní památkový ústav prošel, znamená kromě jiného úpravu organizační struktury ústavu a vznik některých nových pracovišť. Odbornou složku památkové péče zajišťují nadále územní odborná pracoviště (ÚOP). Po vyčlenění správy památkových objektů do nově vzniklých ÚPS mohou nyní tato pracoviště mnohem lépe a efektivněji rozvíjet svoji odbornou památkovou činnost, která je jednou ze stěžejních náplní činnosti NPÚ. Pro vlastníky a správce památek i instituce státní správy se tedy v souvislosti s reorganizací NPÚ bezprostředně nic nemění – stále jsou jim k dispozici konkrétní odborní garanti památkové péče s působností v daném regionu, jak byli zvyklí. Experti budou dohlížet na správu památek naprosto stejně jako doposud.

NPÚ jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území.

Hlavní činnosti NPÚ lze rozdělit na dvě základní skupiny:

 • výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území
 • péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků, které jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou pomoc dalším vlastníkům zpřístupněných památek.

Písmomalířské práce

Písmomalířské umělecké práce a sgrafito – pohled do historie NPÚ

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito, renovace památek a jejich obnova a ochrana má v České republice dlouhou a bohatou tradici. V metodické, teoretické i praktické oblasti patří ( i přes určité deformace a překážky rozvoje za bývalého komunistického režimu) k nejrozvinutějším v Evropě. Příklady sběratelství a uchovávání starých výtvarných a stavebních děl známe již z antiky (římské sběratelství, ptolemájovské rekonstrukce staroegyptských chrámů ad.). Ve středověku k nim přistoupil kult ostatků svatých a uctívání milostných mariánských soch a obrazů. Ohleduplnost byla v minulosti téměř vždy motivována buď určitým politickým programem či náboženským kultem, nebo byla součástí řady uměleckých historismů a stylových revivalů. Ty se staly nedílnou součástí dynamického vývoje evropského umění až do současnosti.

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito, renovace památek z hlediska první velké kulturní epochy, která znala památkovou péči v novodobém smyslu, byla renesance. Její umělecký individualismus, někdy až kult genia, vedl k přesvědčení o jedinečnosti, nenapodobitelnosti a tudíž i nenahraditelnosti individuálních děl velkých umělců a odtud k potřebě je trvale uchovat. Její obdiv k římské antice jako inspiraci soudobého umění vedl ke studiu antických památek (Brunelleschi, Donatello, Alberti, Palladio ad.) i k prvním opatřením k jejich uchování (bula Pia II., Rafael ustavený Lvem X. prvním úředním konzervátorem). Zájem sdruženíi o umělecké dědictví byl ovšem omezen na úzkou vrstvu společenských a intelektuálních elit a byl velmi selektivní. Tzv. estetický dogmatismus vedl k ocenění jen době blízkých slohových projevů (antika) a negaci či pohrdání ostatními (pro Jeana Baptista Molièra představovaly například gotické katedrály „hnusné obludy z nevzdělaných věků“). Stará stavební díla byla bez lítosti bořena nebo úplně přestavována v dobově moderním duchu.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, renovace památek a další vývoj vztahu sdruženíi k dědictví nejvíce ovlivnilo osvícenství a jeho společenský dopad. Šlo zejména o rozšíření obecné vzdělanosti zavedením povinné školní docházky ve vyspělých zemích (u nás dekret Marie Terezie z roku 1774), nemenší význam měl obrovský rozvoj řady vědních oborů včetně historie, archeologie a následně dějin umění (Johann Joachim Winckelmann). Velká francouzská revoluce přinesla myšlenku odpovědnosti státu za kulturní dědictví (patrimoine) národa, potřebu jeho inventarizace, uchování a zpřístupnění. Průmyslová revoluce a její negativní průvodní jevy v životním prostředí vedly k pocitu ztráty a potřebě ochrany. Socialistické hnutí dodalo ideu omezení soukromých vlastnických práv z titulu celospolečenského zájmu. Romantismus přinesl fascinaci uměním a kulturou idealizovaného středověku (Walter Scott, Adalbert Stifter, Eugène Delacroix ad.). Nacionalismus probuzený napoleonskými válkami dal ochraně památek, vnímaných jako součást národní identity, politickou a ekonomickou podporu.

Písmomalířské práce, umělecké práce, renovace památek od roku 1853 řídila na území celé monarchie nově zřízená c. a k. ústřední komise pro výzkum a zachování stavebních a uměleckých památek. Koncem 19. století dochází k zásadnímu obratu v pohledu na památky k čemuž výrazně přispěl generální konzervátor rakouské části monarchie prof. Alois Riegl. Památky začaly být hodnoceny jako doklady vývoje (evoluční přístup), na kterých všechna období zanechala hodnotné stopy. Prof. Riegl definoval např. vzpomínkovou, historickou a starožitnou hodnotu památek. Z jeho pojetí vycházejí hlavní dosud respektované moderní zásady ochrany památek:

 • památky je zapotřebí vědecky zkoumat a poznávat – všechna období vývoje památek je třeba respektovat a především i ta co se nám nelíbí – puristické preferování jen některých je nepřijatelné
 • je třeba klást důraz na zachování původní historické stavební hmoty díla

Písmomalířské práce, umělecké práce, renovace památek byla historicky opečovávaná jeho nástupcem, jímž se stal Max Dvořák, který dále rozpracoval Rieglovy teorie. Prvním pamětním dokumentem široce chápané ochrany památek byl pamětní spis Spolku českých architektů z roku 1873. V roce 1900 vznikl Klub za starou Prahu (proklik_ http://www.zastarouprahu.cz), který je do dnes aktivní.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, renovace památek, obnova a konzervace památek po vzniku Československa dostala novou a pevnou tvář a to zřízením Státního památkového úřadu, který nadále rozvíjel Rieglovy teorie a to především pod vedením K. Guta, V. Kramáře aj. Je velice důležité si uvědomit fakt, že v tomto již pokročilém období se projevil základní nedostatek Rieglových teorií konzervace památek, spočívající v tom požadavku na konzervaci památek v daném okamžiku jejich existence moderními konzervačními prostředky. Po prvotním nadšení z hlediska tehdy moderních technologií přišlo vystřízlivění, jelikož nastal rozpad jednotlivých slohů a dlouhodobé působení některých materiálů se ukázalo jako destruktivní.

Písmomalířské práce, umělecké práce, renovace památek a obnova památek na přelomu 30.-40.let dvacátého století se prostřednictvím přednosty úřadu Václava Wágnera pokoušela zformovat zásady nového přístupu k památkám. Jeho přístup k památkám chápal vše historické jako živé dílo avšak připouštěl rekonstrukce zaniklých objektů a jejich dostavby v dobém duchu, což se opět dostalo do všeobecného rozporu. V rámci válečného období díky „bohu“ nedošlo k takové destrukci jako v jiných evropských metropolích a tak bylo postižení pouze v malém rozsahu.

Písmomalířské práce, umělecké práce, renovace památek a obnova památek a konzervace památek a jejich obnova dostala v roce 1950 první odměnu. V tomto roce bylo vyhlášeno 30 měst jako městská památková rezervace a od roku 1949 probíhal komplexní a rozsáhlý průzkum památek a to Státním ústavem pro rekonstrukce památkových měst a objektů – SÚRPMO).V roce 1958 byl v Československu přijat zákon o kulturních památkách (č.22/1958 Sb.), který byl na svou dobu v rámci Evropy velmi pokrokový. Jako památku chápal a tedy chránil vše staré, co mělo znaky kulturní památky. Dle tohoto zákonu v roce 1958 byl stanoven Státní ústav památkové péče a ochrany přírody.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, rekonstrukce památek a jejich obnova se v rámci Státního ústav památkové péče a ochrany přírody dostala do celistvého pojetí a stavu a vznikalo tak celistvé poslání z hlediska vytvoření odborně-metodického, vědecko-výzkumného pojetí památkové péče. Státní památkový úřad v Praze a v Brně převzal bohaté zkušenosti a v tu dobu již bohaté a přehledné archivy ze Státního foto měřického ústavu. Krátce po své založení SÚPPOP sestavil seznam movitých a nemovitých kulturních památek, do nějž byl ze začátku vybrán základní fond památek v počtu 30.000 nemovitých a 50.000 movitých.

Písmomalířské práce, umělecké práce, renovace památek, obnova památek, konzervace památek v období 70.let a hlubokého totalitního režimu byla podstatným způsobem ovlivněna a to především díky normalizační vlně 70.let, která znamenala oslabení zájmu o památky a městská jádra a jednoznačnou preferenci ve výstavně panelových sídlišť. V roce 1987 byl přijat nový památkový zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, který zúžil ochranu památek jen na objekty, o nichž rozhodovalo Ministerstvo kultury ČSSR a prakticky tak umožnil devastaci kulturního památkového fondu. Česká republika během období komunismu ztratila nenávratně cca 10% původního památkového fondu.

Písmomalířské práce, umělecké práce, renovace památek a jejich obnova z hlediska památkové péče v 1989 po revoluci dostala nový směr. Na jedné straně padlo mnoho nesmyslných bariér a omezení (restituce, návrat původním majitelům), na druhé straně se však zvýšilo riziko těžkého poškozování památek vlastníky v důsledku rozsáhlých stavebních oprav. V roce 1990 došlo k oddělení ochrany přírody a ke vzniku Státního ústavu památkové péče (SÚPP). Pod touto platformou došlo k odborné přípravě a zařazení vybraných českých památek do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Od 2. ledna 2003 se SÚPP změnil v Národní památkový ústav (NÚP), do něhož byla začleněna i všechna regionální pracoviště včetně více něž stovky státních hradů a zámků.

Písmomalířské práce, umělecké práce, renovace památek a jejich revitalizace a obnova z hlediska právních ochrany historického stavebního fondu je dnes v České republice zabezpečena dle zákona ČNR č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. se změnami č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb. Č. 320/2002 SB. a č. 18/2004 Sb.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce a vstupní informace

Písmomalířské práce, umělecké práce a renovace památek je neskutečně obsáhlým tématem renovace a obnovy památek a tomu to lze dodat za naši stranu snad jen jediné. Pokud chceme umět „architekturu a estetiku“ a poselství minulých slohů a kamenických mistrů, tvořivosti ducha člověka a přírody vskutku dobře číst, musíme umět vnímat nejen pohledové hledisko, ale především i duchovní hledisko (tzv. genius loci – duch místa) hmotné či nehmotné kulturní národní památky či kulturní památky nebo městské památky či vesnické památky a samozřejmě i přírodní památky – dědictví, které by člověk nedokázal vytvořit.

Písmomalířské práce, umělecké práce, obnova památek je neoddělitelně spojena s architektonickým významem a proto je naprosto důležité znát a vědět význam určitých slov a jejich spojení . Pokud známe význam tvarů, postav, barev či proporcí, tradičních technologií, moderních technologií, řemeslných – restaurátorských – kamenických – uměleckých technik a prováděcích postupů a ochranných konzervačních metod, můžeme se pokusit číst architektonická, umělecká, řemeslná díla, mít možnost pochopit je hlouběji, čím jsou krásná, co nám přinášejí a čím nás obklopují.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, obnova a renovace památek a památková péče vyžaduje znalost řady speciálních pojmů a názvosloví, které zde naše firma v rámci svého patentního systému ISIS System™základním výčtem předkládá:

adaptace
archeologická památka
duplikát
falzifikát, falzum
in situ (na místě)
klasifikace
kopie
ochrana kulturního dědictví
národní kulturní památka
památková péče
památková zóna
podvrh
prostředí kulturní památky
restaurování památky
rekonstrukce památky
reverzibilita (vratnost)

analytická obnova památek
anasace památky
evidence památek
historická památka
integrita památky
konsolidace
kulturní památka
multiplikát
padělek
památková rezervace
pertifikace (zpevnění)
pomník
puristická obnova
regenerace památky
retuš
substituce

anastylóza
autenticita
faksimile
ICOM
kategorizace
konzervace
mobiliář
originál
památka
památník
plagiát
provenience
varianta
replika
transfer
UNESCO

Písmomalířské práce

Naši vedoucí pracovníci jsou neustále kontinuálně v rámci externí distanční formy studia na akademii Národního památkového úřadu vzděláváni a školeni na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů, proto aby v rámci našich realizací byly splněny Národním památkovým úřadem stanovené normy a bylo tak řemeslně a realizačně dosaženo v rámci našeho patentního systému ISIS System™ té nejvyšší kvality a dobře odvedené práce s dlouhodobou hodnotou a to především proto, že naše filozofie a přístup věří a uznává fakt, že Česká republika se v rámci obnovy a renovace památek řadí k nejvyspělejším zemím na světě a v Evropě.

Písmomalířské práce, umělecké práce vyžadují vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického a výtvarně-uměleckého trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

V tomto oboru je důležité je říci a upozornit na to, že na tradiční detaily tradičních technologických postupů se v mezidobí zapomnělo a neznalost bývá někdy nahrazována romantickými představami. Profesionálně zpracovaný soubor a metodický realizační koncept, který naše firma dle zadaní vytváří vzhledem k výše uvedenému a dodržení zásad realizace, bývá leckdy přínosem nejen pro samotné realizátory, ale i pro projektanty, památkáře, soudní znalce či individuální stavebníky.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce, sgrafito, renovace památek, obnova památek, ochrana památek, repase památek, revitalizace památek, sanace památek, restaurování památek vyžaduje pro renomované kamenické a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Tato naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naše firma a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Písmomalířské práce

Naše firma vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy pro provedení kvalitní renovace písma, písmomalířských prací, uměleckých prací, tvorba sgrafito mít na zřeteli a to včetně terminologie související s renovacemi staveb, povrchů, kamene, keramiky, fasád a památkově chráněných budov a povrchů.

Umělecké práce a přehled kvalitativních bodů:

 • CENA
 • KVALITA
 • TECHNOLOGIE
 • CELKOVÝ PŘÍSTUP A ROZSAH SLUŽEB
 • OBCHODNÍ A REALIZAČNÍ PŘÍSTUP
 • PR, REKLAMA, WEBOVÉ STRÁNKY
 • REFERENČNÍ REALIZACE
 • ODBORNÉ A TECHNOLOGICKÉ ŠKOLENÍ
 • ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI
 • JEDNÁNÍ A ADMINISTRATIVNÍ AGENDA

Umělecké práce a přehled metodické terminologie:

 • ADAPTACE = přizpůsobení | adekvátní či neadekvátní
 • ANALÝZA = rozbor | rozborová metoda / zachování prvků
 • ANASTYLÓZA = znovupostavení zbouraného / rozebraného včetně doplnění
 • ASANACE = ozdravení / plošná nebo přestavba
 • AUTENTIČNOST = původní‚ originální stav se zachovalými stopami vývoje
 • DEMOLICE = zhroucení, odstranění
 • GENIUS LOCI = duch místa
 • KONSOLIDACE = zabezpečení stavby s cílem udržet zachovalý technický stav
 • KONZERVACE = odborné ošetření hmoty a materiálu, povrchu
 • MODERNIZACE = zvýšení užitné hodnoty, úrovně, standardu budov, povrchů
 • MOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = věci památkové podstaty nespojené se zemí
 • NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = pozemky a stavby spojené se zemí
 • OPRAVA = odstranění částečně / lokálního poškození
 • PURISMUS = puristická metoda / očištění památky ve smyslu odstranění detailů
 • PAMÁTKOVÝ DOHLED = kontrola na realizace dle zákona č.20/1987 Sb.
 • PATINA = povrchové materiálové změny vyvolané stárnutím objektu
 • REGENERACE = kompletní obnova staveb a budov a zhodnocení jejich stavu
 • REHABILITACE = celková úprava stavby, povrchů či prostředí s cílem obnovy
 • REKONSTUKCE = zásadní účelová přestavba či znovupostavení staveb a budov
 • RENOVACE = nové zhodnocení, obnova či zásadní oprava stavby a povrchu jako celku
 • RESTAURACE = oprava nebo úprava existujícího stavu konstrukce s doplněním
 • RESTITUCE = obnova stavby z dřívějších historických podob či v původním slohu
 • REVITALIZACE = celková obnova, oživení starších komplexů, materiálů, povrchů
 • SANACE = technické zásahy, jimiž jsou zmenšovány, odstraněny poruchy staveb
 • STAVEBNÍ DOZOR = odborná kontrola průběhu stavebních prací realizace
 • SUBSTITUCE = součást památkové rekonstrukce, restaurace i restituce
 • SYNTÉZA = ideové výtvarní sjednocení částí a prvků stavby
 • ÚDRŽBA = technická činnost uskutečňovaná v průběhu životnosti budovy

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce a objednávka

Objednávka písmomalířských prací, uměleckých prací předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné písmomalířské práce, umělecké práce objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky písmomalířských prací, uměleckých prací a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah plochy
 3. Materiál a typ podkladu
 4. Specifikace / zadání realizace
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Písmomalířské práce, umělecké práce a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se materiál nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, plochy, počtu ks, počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení písmomalířských prací, uměleckých prací vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Písmomalířské práceAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální práce
 7. Technické zajištění realizace
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka písmomalířských prací, uměleckých prací vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout z hlediska podklů vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce

Písmomalířské práce, umělecké práce mají svou podstatu v působení jakékoliv architektuře (včetně uměleckých děl související s konkrétní epochou). Základním stavebním kamene písmomalířských uměleckých prací je proporcionalita, tedy poměr jednotlivých částí kompozice uměleckého díla. Od starověku až do současnosti je považováno za předlohu či měřítko „správné“ kompozice proporcí díla lidské tělo a rozměry jeho částí.

Písmomalířské práce, umělecké práce v souvislosti s tím jsou v mnoha úrovních vývoje i v různých kulturách prováděny dle ideální proporce těla tzv. kánonů, a to jak mužského, tak ženského i dětského. Vedle zachycení obecně platných zákonitostí vyjadřují kánony rovněž určitou míru proměny dobového vkusu, i když většinou nejde o zásadnější změny v chápání proporcí. V období gotiky a baroka docházelo v kamenosochařském uměleckém díle k záměrnému zkreslení proporcí lidského těla a zobrazovaných postav s cílem zvýšení uměleckého účinku a vjemu. Typické jsou například úpravy soch na průčelí chrámů s ohledem na perspektivní zkreslení rysů v obličejových partiích u alegorických postav či u světců, kde se poměrně značně pracovalo se zdůrazněním kloubů, šlach a svalů, vousů či vlasů.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce a sgrafito

Sgrafito je nástěnná umělecká technika, která vznikla a prodělala největší rozkvět v období renesance. Touto technikou založenou na jednoduchém principu byla dekorována vnější fasáda renesančních budov, ale používalo se jí i v interiéru. Oblíbená byla sgrafita novorenesanční architektuře.

Dvoubarevného sgrafitového vzoru se dosahuje tak, že spodní vrstva tmavé omítky obarvená podle tradičního renesančního způsobu jemně mletým uhlím nebo popelem ze spálené slámy se nechá zaschnout a do svrchní tenké vrstvy omítky světlé barvy se za vlhka proškrabují vzory. Je-li postup opačný ve smyslu, že spodní omítka je světlá a vzory jsou proškrabovány do svrchní tmavé omítky, vzniká tzv. kontrasgrafito. Často je postup zjednodušován tak, že se vzory proškrabují do jednobarevné světlé omítky. Po zdrsnění hladké plochy fasády vyrytím vzorů se zakrátko vlivem povětrnosti škrábané části v jednobarevné omítce barevně odliší.

Písmomalířské práce

Sgrafito má mnoho druhů a jedním z historicky oblíbených prvků je tzv. psaníčko, což je forma skládající se z obdélníků rozdělených dvěma úhlopříčkami připomíná zadní stranu dopisní obálky. Fasáda zdobená psaníčkovým sgrafitem, napodobujícím iluzívně diamantový řez nebo pyramidovitě zašpičatělé stavební kvádry, vytváří dokonalý dojem plasticity.

Sgrafito a tato technika je hojně využívána u obrazců nebo ornamentů, kde může být sgrafito geometricky členěno přímkami, kružnicemi nebo jinými křivkami a rostlinnými prvky. Velice často používané jsou i ornamentální, rostlinné nebo figurální motivy sgrafita, obsahující většinou téma z antické řecké či římské mytologie, výjevy z Bible, především ze Starého zákona, nebo různé alegorické postavy či výjevy.

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce v komerční sféře

Písmomalířské práce v komerční sféře mají své hojné využití, kde naše firma v rámci své písmomalířské a umělecké divize provádí a našich klientům nabízí rozsah níže uvedených oblastí v rámci moderní komerční sféry:

 • atypické práce – visačky, diplomy, ciferníky, vlajky, gravírování, orientační systémy
 • reklamní poutače, plastové poutače, plechové poutače, skleněné a vitrážové poutače
 • venkovní, vnitřní velkoplošná reklama na zeď, montované haly, loga, kresby, symboly
 • výstavy, výstavky, vernisáže, semináře, kulturní akce, školení, meetingy, bankety
 • reklamní předměty – loga a znaky na trička, čepice, montérky, oblečení, vozy aj.
 • tvůrčí oblasti – grafika, designové prvky, obrazy, sochy, kresby, portréty, koláže

Písmomalířské práce

Písmomalířské práce, umělecké práce a konzervace

Písmomalířské práce, umělecké práce a jejich následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet životnost materiálů výrazně delší dobu, jelikož povrch je ochráněn vrstvou molekul, nanočástic a pevných částic, které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a renovovaného materiálu.

Konzervace uměleckých děl a povrchů dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému ISIS System™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní částic impregnace a slabé ochraně impregnovaného povrchu. Takto jsou prováděny ochranné konzervace vysoce kvalitním systémem Finalit®.

Konzervace uměleckých děl a povrchů systémem Finalit® umožňuje z hlediska kvality a životnosti ty nejoptimálnější parametry. Vše je dáno technologickým zázemím významné rakouské sdruženíi Finalit Komplett-Steinpflege GmbH – specializující se na ošetřování povrchů, kamene a keramiky a uměleckých realizací. Kamenický mistr s bohatými zkušenostmi p. Kurt Leidinger započal vyvíjet produkty pro dlouhodobou ochranu – impregnaci a konzervaci více jak před 50-ti lety a cílem bylo vyvinout produkty, které by uměly komunikovat s látkami obsaženými přímo v materiálech . Toto vše zaštítila od roku 1999 jeho dcera a evropská znalkyně materiálů Ing. Mag. Margit Leidinger.

Písmomalířské práce

Konzervace uměleckých děl a povrchů systémem a produkty Finalit® jsou pro naše realizace také optimální z toho důvodu, že jsou testovány a certifikovány zkušebním ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien a lze je používat celosvětově na památkově chráněných objektech díky jejich certifikaci. Základními vlastnostmi je odolnost vůči UV-záření, posypové soli, použitelnost v potravinářství, paropropustnost, odolnost vůči skvrnám a odpudivost vůči vodě. Finalit® je špičkou v ochranně povrchů také především díky budoucí technologii nezávadné a co nejpřirozenější ochraně povrchů a to díky tzv. plast-polymerní ochraně povrchů s podílem pevných částic, což je odborníky nazýváno jako ochranné impregnace 3-tí generace, neboť neobsahují chemické rozpouštědlové látky, vosky, silikonové, siloxanové a silanové částice, ponechávají povrhu přírodní a naturální vzhled a mají vysokou odolnost.

Konzervace uměleckých děl a povrchů systémem Finalit® má celosvětové renomé. K nejznámějším a nejvýznamnějším referencím patří práce prováděné na Sakkára a Cheopsově pyramidě v Egyptě, impregnace památníku princezny Diany v Hyde Park v Londýně, impregnace povrchů v kostele Frauenkirche Drážďany. Mnoho realizací je samozřejmě prováděno v Rakousku – Parlament Wien, Rakouská národní banka, nová budova nádraží Westbahnhof, Metronom v Praze 7, Úřad vlády České republiky na Praze 1, Hotel Four Seasons Praha 1 a další významné národní a mezinárodní reference.

Písmomalířské práce

Konzervace uměleckých děl a povrchů systémem Finalit® se zabývá a nabízí z hlediska životnosti ty nejoptimálnější a nejvíce životnější ochranné systémy na světě. Z tohoto důvodu naše firma tento jedinečný ochranný systém jako jediný vhodný pro naše potřeby aplikuje a provádí tyto ochranné systémy Finalit® již velmi dlouhou dobu. Důvodem je nejdelší validní dlouhodobá záruka a životnost ochranných nátěrů – penetrace a impregnace včetně ochranných protiskluzných bezpečnostních norem a jakostí, zvýrazňujících schopností. Tento system Finalit® jako jediný na světě vyvinul a aplikuje tzv. horkou impregnaci, která se při aplikaci nahřívá na 60°-70° celsia a díky dočasné změně velikosti částic proniká hluboko do konzervovaných povrchů a jedinečně uzavírá povrchu ze vnitř ven a z venku do vnitř.

Konzervace kamene se liší dle typu materiálu, povrchové úpravy, savosti, budoucí zátěže a také a především dle životnosti a optických vlastností. Základem kvalitní dlouhodobé ochrany povrchů je použití kombinace penetrace „hloubkové ochrany“ (tzv. plniče pórů a kapilár) a impregnace (povrchové ochrany). Optické zvýraznění a jeho intenzita se provádí a určuje typem penetrace (transparentní nebo zvýrazňující). Optická a funkční životnost je dána především 2-komponentním složením aplikační koncepce systému Finalit® & ISIS System™. System Finalit se dělí na 3 životnostní úrovně – 3 letá ochrana / 5-ti letá ochrana / 7-10ti letá ochrana (horká impregnace). Životnost ochranných systémů je dána typem a druhem ochranné konzervace.

Písmomalířské práce

Samočistící fotokatalytická ochrana památek

Památkově schválená ochrana a konzervace institucí NPÚ a VŠCHT se samočistícím efektem je prováděna za stranu naší firmy na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

Písmomalířské práce

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Samočistící suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo
dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, impregnace vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

Písmomalířské práce

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 – 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje fasád m ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

Písmomalířské práce

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické ochranné povrchové suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Samočistící ochranné povrchy fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu fasád v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt