Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce, výroba replik, výroba fasádních kovových prvků, výroba kovových plotů, výroba kovových lustrů, výroba mosazných lustrů a svítidel, výroba kovových zbraní, výroba kovových znaků a symbolů, výroba kovových zábradlí, výroba schodišťových zábradlí, výroba historických sakrálních předmětů, renovace památek, obnova památek, ochrana památek, repase památek, revitalizace památek, restaurování památek, konzervace památek, dlouhodobá ochrana památek nabízí v rámci svých služeb a úzkou spoluprací s Národním památkovým ústavem (NPÚ) – odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností v rámci České republiky sdružení Kamenický Servis®.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce, restaurátorské a renovační práce jsou prováděny za stranu naší pasířské divize pod záštitou licenčních garantů v rámci České republiky pod záštitou našeho sdružení. Odborně způsobilá prováděcí činnost a dovednost pasířských prací, uměleckých prací, je dána prestižním restaurátorským licenčním osvědčením Ministerstva kultury na kov (koncese) s držitelem licencí (viz. licence MK) včetně různorodých umělecko-řemeslných aktivity jako zakázková výroba moderních doplňků interiéru i exteriéru a osvětlovacích těles z barevných kovů, včetně výroby replik, restaurování, sakrální předmětů a komerčně orientovaných realizací.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a revitalizace a obnova památek a kamenných prvků v rámci naší spolupráce s Národním památkovým ústavem (NPÚ) – odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností v rámci ČR a našeho estetického přístupu a vnímání kamenných a fasádních povrchů a památek našeho sdružení přímo souvisí s architektonickým vnímáním objektů a budov a památkových předmětů. V rámci námi odborně prováděných prací a úkonů je zapotřebí znát význam slov a jejich různých spojeních tak jako tomu je v architektuře. Pokud známe význam tvarů, postav, barev, materiálů, proporcí, jsme připraveni a z velké části schopni „číst“ architektonická, umělecká, řemeslná i umělecká díla především záměry tvůrců, projektantů, architektů, stavitelů aj. Architektura nás obklopuje téměř všude a umět v ní číst je nejen odborně způsobilou povinností našeho sdružení, ale také zábavou a do jisté míry naším koníčkem.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek, obnova památek a oživení památkově chráněných objektů a budov v sobě otiskl první zákon o kulturních památkách v Československu, který byl schválen v roce 1958 a v souvislosti s tímto zákonem byl zřízen i Státní ústav památkové péče a ochrany přírody a příslušná krajská pracoviště. V souladu se zákonem byla zavedena evidence nemovitých a movitých kulturních památek, podmínky pro jejich ochranu a obnovu a péči.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek, obnova památek a oživení památkově chráněných objektů již od roku 1958 v rámci bývalého Československa až do současnosti spadá pod systém státem řízené památkové péče, který dnes eviduje cca 40.000 položek nemovitých kulturních památek a přibližně 300.000 movitých kulturních památek. Předmětem památkové ochrany jsou i celá území, chráněné formou památkové rezervace nebo památkové zóny. Naše sdružení Kamenický Servis® díky vzájemný zkušenostem s NPÚ vnímá, že z dlouhodobého hlediska je podíl zachráněných hodnot obrovský a finančně nevyčíslitelný včetně nepřehlédnutelného faktoru vysoké úrovně prováděné dokumentace památek a s tím související osvěta. V rámci našeho sdružení jsme zcela přesvědčeni z hlediska porovnání britských a evropských států, že Česká republika se v tomto ohledu řadí jednoznačně k nejvyspělejším zemím Evropy.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce revitalizace a obnova a konzervace památek a pasířských prvků je prováděna dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů a pasířských prvků. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií našeho sdružení a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Stone – Inovative – System (Inteligentní kamenný inovativní systém).

ISIS System™ je posláním našeho sdružení, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Pasířské a umělecké kovářské práce

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických dlažby, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovaci, repasi, broušení, čištění a údržbu kamenných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná sdružení. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek a jejich obnova za stranu našeho sdružení probíhá ve spolupráci s NPÚ a také tak s odbornými lektory, se kterými naše sdružení externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie betonových podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naše sdružení a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

ICRC certifikace naším sdružením a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb našeho sdružení prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu našeho sdružení Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše sdružení v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše sdružení je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše sdružení tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové, památkové a historické renovace a revitalizace a konzervace kamenných povrchů.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a NPÚ

Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou ministerstvem kultury.

NPÚ se člení na několik organizačních celků. Generální ředitelství v Praze (GnŘ) řídí a metodicky vede celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném zákonem, statutem a vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní památkové péče. Územní památkové správy (ÚPS) v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži zajišťují správu a komplexní odborný servis pro státní památky ve správě NPÚ. Územní odborná pracoviště (ÚOP) zajišťují v jednotlivých krajích úkoly státní památkové péče v plném rozsahu daném zákonem a ve své územní působnosti a dále poskytují odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek.

Pracoviště Národního památkového ústavu

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu. Jejím cílem bylo vytvořit co nejlepší předpoklady pro využití odborného potenciálu všech pracovišť NPÚ a zajistit efektivní a odbornou správu unikátního souboru a dalších památek svěřených do péče NPÚ. Struktura 14 územích odborných pracovišť je i nadále organizována na podkladě současného krajského uspořádání:

Pasířské a umělecké kovářské práce

Proměna, kterou Národní památkový ústav prošel, znamená kromě jiného úpravu organizační struktury ústavu a vznik některých nových pracovišť. Odbornou složku památkové péče zajišťují nadále územní odborná pracoviště (ÚOP). Po vyčlenění správy památkových objektů do nově vzniklých ÚPS mohou nyní tato pracoviště mnohem lépe a efektivněji rozvíjet svoji odbornou památkovou činnost, která je jednou ze stěžejních náplní činnosti NPÚ. Pro vlastníky a správce památek i instituce státní správy se tedy v souvislosti s reorganizací NPÚ bezprostředně nic nemění – stále jsou jim k dispozici konkrétní odborní garanti památkové péče s působností v daném regionu, jak byli zvyklí. Experti budou dohlížet na správu památek naprosto stejně jako doposud.

NPÚ jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území.

Hlavní činnosti NPÚ lze rozdělit na dvě základní skupiny:

 • výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území
 • péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků, které jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou pomoc dalším vlastníkům zpřístupněných památek

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce – pohled do historie NPÚ

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek a jejich obnova a ochrana má v České republice dlouhou a bohatou tradici. V metodické, teoretické i praktické oblasti patří ( i přes určité deformace a překážky rozvoje za bývalého komunistického režimu) k nejrozvinutějším v Evropě. Příklady sběratelství a uchovávání starých výtvarných a stavebních děl známe již z antiky (římské sběratelství, ptolemájovské rekonstrukce staroegyptských chrámů ad.). Ve středověku k nim přistoupil kult ostatků svatých a uctívání milostných mariánských soch a obrazů. Ohleduplnost byla v minulosti téměř vždy motivována buď určitým politickým programem či náboženským kultem, nebo byla součástí řady uměleckých historismů a stylových revivalů. Ty se staly nedílnou součástí dynamického vývoje evropského umění až do současnosti.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek z hlediska první velké kulturní epochy, která znala památkovou péči v novodobém smyslu, byla renesance. Její umělecký individualismus, někdy až kult genia, vedl k přesvědčení o jedinečnosti, nenapodobitelnosti a tudíž i nenahraditelnosti individuálních děl velkých umělců a odtud k potřebě je trvale uchovat. Její obdiv k římské antice jako inspiraci soudobého umění vedl ke studiu antických památek (Brunelleschi, Donatello, Alberti, Palladio ad.) i k prvním opatřením k jejich uchování (bula Pia II., Rafael ustavený Lvem X. prvním úředním konzervátorem). Zájem sdruženíi o umělecké dědictví byl ovšem omezen na úzkou vrstvu společenských a intelektuálních elit a byl velmi selektivní. Tzv. estetický dogmatismus vedl k ocenění jen době blízkých slohových projevů (antika) a negaci či pohrdání ostatními (pro Jeana Baptista Molièra představovaly například gotické katedrály „hnusné obludy z nevzdělaných věků“). Stará stavební díla byla bez lítosti bořena nebo úplně přestavována v dobově moderním duchu.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek a další vývoj vztahu sdruženíi k dědictví nejvíce ovlivnilo osvícenství a jeho společenský dopad. Šlo zejména o rozšíření obecné vzdělanosti zavedením povinné školní docházky ve vyspělých zemích (u nás dekret Marie Terezie z roku 1774), nemenší význam měl obrovský rozvoj řady vědních oborů včetně historie, archeologie a následně dějin umění (Johann Joachim Winckelmann). Velká francouzská revoluce přinesla myšlenku odpovědnosti státu za kulturní dědictví (patrimoine) národa, potřebu jeho inventarizace, uchování a zpřístupnění. Průmyslová revoluce a její negativní průvodní jevy v životním prostředí vedly k pocitu ztráty a potřebě ochrany. Socialistické hnutí dodalo ideu omezení soukromých vlastnických práv z titulu celospolečenského zájmu. Romantismus přinesl fascinaci uměním a kulturou idealizovaného středověku (Walter Scott, Adalbert Stifter, Eugène Delacroix ad.). Nacionalismus probuzený napoleonskými válkami dal ochraně památek, vnímaných jako součást národní identity, politickou a ekonomickou podporu.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek od roku 1853 řídila na území celé monarchie nově zřízená c. a k. ústřední komise pro výzkum a zachování stavebních a uměleckých památek. Koncem 19. století dochází k zásadnímu obratu v pohledu na památky k čemuž výrazně přispěl generální konzervátor rakouské části monarchie prof. Alois Riegl. Památky začaly být hodnoceny jako doklady vývoje (evoluční přístup), na kterých všechna období zanechala hodnotné stopy. Prof. Riegl definoval např. vzpomínkovou, historickou a starožitnou hodnotu památek. Z jeho pojetí vycházejí hlavní dosud respektované moderní zásady ochrany památek:

 • památky je zapotřebí vědecky zkoumat a poznávat
 • všechna období vývoje památek je třeba respektovat a především i ta co se nám nelíbí – puristické preferování jen některých je nepřijatelné
 • je třeba klást důraz na zachování původní historické stavební hmoty díla

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek byla historicky opečovávaná jeho nástupcem, jímž se stal Max Dvořák, který dále rozpracoval Rieglovy teorie. Prvním pamětním dokumentem široce chápané ochrany památek byl pamětní spis Spolku českých architektů z roku 1873. V roce 1900 vznikl Klub za starou Prahu, který je do dnes aktivní.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek, obnova a konzervace památek po vzniku Československa dostala novou a pevnou tvář a to zřízením Státního památkového úřadu, který nadále rozvíjel Rieglovy teorie a to především pod vedením K. Guta, V. Kramáře aj. Je velice důležité si uvědomit fakt, že v tomto již pokročilém období se projevil základní nedostatek Rieglových teorií konzervace památek, spočívající v tom požadavku na konzervaci památek v daném okamžiku jejich existence moderními konzervačními prostředky. Po prvotním nadšení z hlediska tehdy moderních technologií přišlo vystřízlivění, jelikož nastal rozpad jednotlivých slohů a dlouhodobé působení některých materiálů se ukázalo jako destruktivní.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek a obnova památek na přelomu 30.-40.let dvacátého století se prostřednictvím přednosty úřadu Václava Wágnera pokoušela zformovat zásady nového přístupu k památkám. Jeho přístup k památkám chápal vše historické jako živé dílo avšak připouštěl rekonstrukce zaniklých objektů a jejich dostavby v dobém duchu, což se opět dostalo do všeobecného rozporu. V rámci válečného období díky „bohu“ nedošlo k takové destrukci jako v jiných evropských metropolích a tak bylo postižení pouze v malém rozsahu.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek a obnova památek a konzervace památek a jejich obnova dostala v roce 1950 první odměnu. V tomto roce bylo vyhlášeno 30 měst jako městská památková rezervace a od roku 1949 probíhal komplexní a rozsáhlý průzkum památek a to Státním ústavem pro rekonstrukce památkových měst a objektů – SÚRPMO).V roce 1958 byl v Československu přijat zákon o kulturních památkách (č.22/1958 Sb.), který byl na svou dobu v rámci Evropy velmi pokrokový. Jako památku chápal a tedy chránil vše staré, co mělo znaky kulturní památky. Dle tohoto zákonu v roce 1958 byl stanoven Státní ústav památkové péče a ochrany přírody.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a rekonstrukce památek a jejich obnova se v rámci Státního ústav památkové péče a ochrany přírody dostala do celistvého pojetí a stavu a vznikalo tak celistvé poslání z hlediska vytvoření odborně-metodického, vědecko-výzkumného pojetí památkové péče. Státní památkový úřad v Praze a v Brně převzal bohaté zkušenosti a v tu dobu již bohaté a přehledné archivy ze Státního foto měřického ústavu. Krátce po své založení SÚPPOP sestavil seznam movitých a nemovitých kulturních památek, do nějž byl ze začátku vybrán základní fond památek v počtu 30.000 nemovitých a 50.000 movitých.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek, obnova památek, konzervace památek v období 70.let a hlubokého totalitního režimu byla podstatným způsobem ovlivněna a to především díky normalizační vlně 70.let, která znamenala oslabení zájmu o památky a městská jádra a jednoznačnou preferenci ve výstavně panelových sídlišť. V roce 1987 byl přijat nový památkový zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, který zúžil ochranu památek jen na objekty, o nichž rozhodovalo Ministerstvo kultury ČSSR a prakticky tak umožnil devastaci kulturního památkového fondu. Česká republika během období komunismu ztratila nenávratně cca 10% původního památkového fondu.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek a jejich obnova z hlediska památkové péče v 1989 po revoluci dostala nový směr. Na jedné straně padlo mnoho nesmyslných bariér a omezení (restituce, návrat původním majitelům), na druhé straně se však zvýšilo riziko těžkého poškozování památek vlastníky v důsledku rozsáhlých stavebních oprav. V roce 1990 došlo k oddělení ochrany přírody a ke vzniku Státního ústavu památkové péče (SÚPP). Pod touto platformou došlo k odborné přípravě a zařazení vybraných českých památek do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Od 2. ledna 2003 se SÚPP změnil v Národní památkový ústav (NÚP), do něhož byla začleněna i všechna regionální pracoviště včetně více něž stovky státních hradů a zámků.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek a jejich revitalizace a obnova z hlediska právních ochrany historického stavebního fondu je dnes v České republice zabezpečena dle zákona ČNR č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. se změnami č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb. Č. 320/2002 SB. a č. 18/2004 Sb.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a vstupní informace

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek je neskutečně obsáhlým tématem renovace a obnovy památek a tomu to lze dodat za naši stranu snad jen jediné. Pokud chceme umět „architekturu a estetiku“ a poselství minulých slohů a kamenických mistrů, tvořivosti ducha člověka a přírody vskutku dobře číst, musíme umět vnímat nejen pohledové hledisko, ale především i duchovní hledisko (tzv. genius loci – duch místa) hmotné či nehmotné kulturní národní památky či kulturní památky nebo městské památky či vesnické památky a samozřejmě i přírodní památky – dědictví, které by člověk nedokázal vytvořit.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a obnova památek je neoddělitelně spojena s architektonickým významem a proto je naprosto důležité znát a vědět význam určitých slov a jejich spojení . Pokud známe význam tvarů, postav, barev či proporcí, tradičních technologií, moderních technologií, řemeslných – restaurátorských – kamenických – uměleckých technik a prováděcích postupů a ochranných konzervačních metod, můžeme se pokusit číst architektonická, umělecká, řemeslná díla, mít možnost pochopit je hlouběji, čím jsou krásná, co nám přinášejí a čím nás obklopují.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce, obnova a renovace památek a památková péče vyžaduje znalost řady speciálních pojmů a názvosloví, které zde naše sdružení v rámci svého patentního systému ISIS System™základním výčtem předkládá:

adaptace
archeologická památka
duplikát
falzifikát, falzum
in situ (na místě)
klasifikace
kopie
ochrana kulturního dědictví
národní kulturní památka
památková péče
památková zóna
podvrh
prostředí kulturní památky
restaurování památky
rekonstrukce památky
reverzibilita (vratnost)

analytická obnova památek
anasace památky
evidence památek
historická památka
integrita památky
konsolidace
kulturní památka
multiplikát
padělek
památková rezervace
pertifikace (zpevnění)
pomník
puristická obnova
regenerace památky
retuš
substituce

anastylóza
autenticita
faksimile
ICOM
kategorizace
konzervace
mobiliář
originál
památka
památník
plagiát
provenience
varianta
replika
transfer
UNESCO

Pasířské a umělecké kovářské práce

Naši vedoucí pracovníci jsou neustále kontinuálně v rámci externí distanční formy studia na akademii Národního památkového úřadu vzděláváni a školeni na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů, proto aby v rámci našich realizací byly splněny Národním památkovým úřadem stanovené normy a bylo tak řemeslně a realizačně dosaženo v rámci našeho patentního systému ISIS System™ té nejvyšší kvality a dobře odvedené práce s dlouhodobou hodnotou a to především proto, že naše filozofie a přístup věří a uznává fakt, že Česká republika se v rámci obnovy a renovace památek řadí k nejvyspělejším zemím na světě a v Evropě.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce vyžadují vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického a pasířsko-uměleckého trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

V tomto oboru je důležité je říci a upozornit na to, že na tradiční detaily tradičních technologických postupů se v mezidobí zapomnělo a neznalost bývá někdy nahrazována romantickými představami. Profesionálně zpracovaný soubor a metodický realizační koncept, který naše sdružení dle zadaní vytváří vzhledem k výše uvedenému a dodržení zásad realizace, bývá leckdy přínosem nejen pro samotné realizátory, ale i pro projektanty, památkáře, soudní znalce či individuální stavebníky.

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a renovace památek, obnova památek, ochrana památek, repase památek, revitalizace památek, sanace památek, restaurování památek vyžaduje pro renomované kamenické a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Naše sdružení vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy pro provedení kvalitních pasířských prací, uměleckých prací, mít na zřeteli a to včetně terminologie související s renovacemi staveb, povrchů, kamene, keramiky, fasád a památkově chráněných budov a povrchů.

Pasířské práce a přehled metodické terminologie:

 • ADAPTACE = přizpůsobení | adekvátní či neadekvátní
 • ANALÝZA = rozbor | rozborová metoda / zachování prvků
 • ANASTYLÓZA = znovupostavení zbouraného / rozebraného včetně doplnění
 • ASANACE = ozdravení / plošná nebo přestavba
 • AUTENTIČNOST = původní‚ originální stav se zachovalými stopami vývoje
 • DEMOLICE = zhroucení, odstranění
 • GENIUS LOCI = duch místa
 • KONSOLIDACE = zabezpečení stavby s cílem udržet zachovalý technický stav
 • KONZERVACE = odborné ošetření hmoty a materiálu, povrchu
 • MODERNIZACE = zvýšení užitné hodnoty, úrovně, standardu budov, povrchů
 • MOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = věci památkové podstaty nespojené se zemí
 • NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = pozemky a stavby spojené se zemí
 • OPRAVA = odstranění částečně / lokálního poškození
 • PURISMUS = puristická metoda / očištění památky ve smyslu odstranění detailů
 • PAMÁTKOVÝ DOHLED = kontrola na realizace dle zákona č.20/1987 Sb.
 • PATINA = povrchové materiálové změny vyvolané stárnutím objektu
 • REGENERACE = kompletní obnova staveb a budov a zhodnocení jejich stavu
 • REHABILITACE = celková úprava stavby, povrchů či prostředí s cílem obnovy
 • REKONSTUKCE = zásadní účelová přestavba či znovupostavení staveb a budov
 • RENOVACE = nové zhodnocení, obnova či zásadní oprava stavby a povrchu jako celku
 • RESTAURACE = oprava nebo úprava existujícího stavu konstrukce s doplněním
 • RESTITUCE = obnova stavby z dřívějších historických podob či v původním slohu
 • REVITALIZACE = celková obnova, oživení starších komplexů, materiálů, povrchů
 • SANACE = technické zásahy, jimiž jsou zmenšovány, odstraněny poruchy staveb
 • STAVEBNÍ DOZOR = odborná kontrola průběhu stavebních prací realizace
 • SUBSTITUCE = součást památkové rekonstrukce, restaurace i restituce
 • SYNTÉZA = ideové výtvarní sjednocení částí a prvků stavby
 • ÚDRŽBA = technická činnost uskutečňovaná v průběhu životnosti budovy

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a objednávka

Objednávka pasířských prací, uměleckých prací předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné pasířské práce, umělecké kovářské práce objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky pasířských prací, uměleckých prací a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše sdružení pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Materiál a typ podkladu
 3. Specifikace / zadání realizace
 4. Čas a preferovaný termín realizace

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše sdružení preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se materiál nachází a domluvit se na odhadu počtu plochy m2, plochy, počtu ks, počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše sdružení připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení pasířských prací, uměleckých prací vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Pasířské a umělecké kovářské práceAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2 / ks
 4. Cena Kč /m2 / ks
 5. Doprava
 6. Speciální práce
 7. Technické zajištění realizace
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka pasířských prací, uměleckých kovářských prací vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout z hlediska podkladů vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení našeho sdružení konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířské práce, umělecké kovářské práce a informace

Pasířství a jeho počátky pasířského řemesla v Evropě sahají do 13 století a 14 století, do doby rytířské slávy, kdy bylo potřeba pro boj a turnaje vyvinout speciální reprezentativní a ochranný oděv. S tím souvisela výroba pásů, na kterém meč visel a býval rytířským znamením. Od kovářů se oddělila skupina řemeslníků specialistů, vedle brnířů, platnéřů, helméřů, mečířů, štítařů a jiných řemesel vznikly též pasíři a nesmíme zapomenout na vynikající práce mincířské a při něm společné rytectví.

Pasířství se začíná objevovat za posledních Přemyslovců, tedy od roku 1306, je známo přinejmenším na 40 řemesel. Mezi kovodělnými řemeslníky provozuje se konvářství, a kotlářství (konvářství = objevení cínu v severních Čechách v polovině 13. století). S železem pracují v městech kováři, platnéři, helméři, nožíři, ostrožníci. Hlavní silou, která uvedla tato nová odvětví právě do nově vznikajících měst 13. století, je ze západu k nám působením králů a panstva přenesené rytířství a turnaje. Nebývalá nádhera a pestrost zbroje a zbraní dává i u nás rozvinout se řemeslům s úzkou specializací.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířství a přehled řemesel v historii má různá prolínání a níže uvedené dílčí řemesla v dnešní době jsou brány jako dílčí řemeslné práce spadající do oboru pasířství a kovářství, uměleckého kovářství.

 • Brníř – dělá brnění drátěná nebo pancíře.
 • Platnéř – zhotovuje pláty krycí.
 • Helméři – vytepávali přilby a železné klobouky.
 • Mečíři – se specializovali na různé typy chladných zbraní.
 • Kováři – vyráběli sudlice, oštěpy, kopí a jiné.
 • Štítaři – byli starého ražení, ale od nově tepaného, kulatého, vypuklého štítu jsou od 14. století zapsáni v Praze – pukléři.
 • Ostrožníci, kteří pořizovali ostruhy o velikých bodavých hvězdách. S meči a rytířstvem vůbec souviselo rozmnožení řemesla pasířského, neboť pás, na němž visel meč, býval znamením rytířským.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasíři původně zhotovovali pásy a různé okrasy tepané a ražené z mědi, mosazi, zlata, stříbra i z cínu. Ozdoby z drahých i obyčejných kovů našívali nebo nýtovali na kůži, brokát, samet, aksamit či hedvábné látky. Vyráběli je nejen pro rytíře, ale pro všechny stavy a pohlaví. Starověký oděv postrádal kapsy a tak lidé hojně nosili opasky, na které zavěšovali různé tašky a váčky do nichž schovávali peníze, klíče a různé drobnosti, které potřebovali mít u sebe.

Pasíři měli cech společně s měšečníky a tobolečníky. Podle privilegia Karla IV. měli v Praze sídlit jen na Novém městě, ale sídlili ve všech třech městech Pražských. V roce 1419 jich bylo napočteno 107. Pasíři od roku 1397 používali krámy na Koňském trhu. Řemeslníci přebývali ve velkém množství v dlouhé řadě domů u ohrady kláštera Panny Marie Sněžné. Ve 14 století se tato slepá ulička jmenovala Pasířská a toto jméno nesla až do začátku 20 století. A která, že to je? Dnešní ulice Palackého na Novém Městě.

Pasířství okolo roku 1800 bylo již samostatným řemeslem, které se učí dodnes. Dnešní pasířské řemeslo již nevyrábí pasy, ale řídí se potřebami dnešního života a trhu. Převzalo mnoho ze zaniklých řemesel a tak každý pasíř musí zvládat z části řemeslo zámečníka, soustružníka, brusiče leštiče, cizeléra, patinéra i kovotepce. Při výrobě se dodnes používají stejné techniky jako před mnoha staletími, moderní nářadí a stroje pomohly odstranit jen namáhavou práci a zvýšit kvalitu výrobků. Kromě zručnosti potřebuje hlavně výtvarný cit a lásku k řemeslu.

Pasířské a umělecké kovářské práce

Pasířství je obor bez kterého se neobejde snad žádná rekonstrukce dobových interiérů. Své místo má i v interiérech dnešního moderního bydlení, kde svítidla s neopakovatelným puncem ruční práce působí jako šperk.

Pasířské a kovotepecké umělecké výrobky mají dnes velkou poptávku jak v oblasti památkově chráněných objektů a budov, tak i v komerční soukromé a podnikové sféře. Naše sdružení zajišťuje níže uvedený přehled produktových oblastí od zpracování návrhu až po kompletní realizaci a instalaci např. schodišťové zábradlí, ploty, dveře, lustry aj.

Pasířské a umělecké kovářské práce

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Kamenický Servis®