Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce, umělecké práce, malířské práce, tapetářské práce, nástěnné dekorace, lakýrnické práce, sádrokartonové systémy, airbrush, antická malba, malba fasád, benátské štuky, renovace památek, obnova památek, ochrana památek, repase památek, revitalizace památek, sanace památek, restaurování památek, čištění památek, údržba památek, konzervace památek, dlouhodobá ochrana památek nabízí v rámci svých služeb a úzkou spoluprací s Národním památkovým ústavem (NPÚ) – odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností v rámci České republiky sdružení Kamenický Servis®.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce, umělecké práce jsou prováděny za stranu naší malířské divize pod záštitou licenčního garanta pana Grünera v rámci České republiky pod záštitou našeho sdružení. Odborně způsobilá prováděcí činnost a dovednost malířských prací, uměleckých prací, uměleckých fasádních je dána prestižním studiem na Vysoké škole umělecko-průmyslové v kombinaci s atelierem monumentální malby v Praze a nesčetnou řadou realizovaných památkově a umělecky chráněných realizací včetně četných realizací v rámci současné komerční sféry a klientely, jako jsou malířské práce log, reklam, upoutávek, obrazů jiných komerčně orientovaných realizací.

Malířské práce, lakýrnické práce, umělecké práce a revitalizace a obnova památek a kamenných prvků v rámci naší spolupráce s Národním památkovým ústavem (NPÚ) – odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností v rámci ČR a našeho estetického přístupu a vnímání kamenných a fasádních povrchů a památek našeho sdružení přímo souvisí s architektonickým vnímáním objektů a budov a památkových předmětů. V rámci námi odborně prováděných prací a úkonů je zapotřebí znát význam slov a jejich různých spojeních tak jako tomu je v architektuře. Pokud známe význam tvarů, postav, barev, materiálů, proporcí, jsme připraveni a z velké části schopni „číst“ architektonická, umělecká, řemeslná i umělecká díla především záměry tvůrců, projektantů, architektů, stavitelů aj. Architektura nás obklopuje téměř všude a umět v ní číst je nejen odborně způsobilou povinností našeho sdružení, ale také zábavou a do jisté míry naším koníčkem.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce, umělecké práce a renovace památek, obnova památek a oživení památkově chráněných objektů a budov v sobě otiskl první zákon o kulturních památkách v Československu, který byl schválen v roce 1958 a v souvislosti s tímto zákonem byl zřízen i Státní ústav památkové péče a ochrany přírody a příslušná krajská pracoviště. V souladu se zákonem byla zavedena evidence nemovitých a movitých kulturních památek, podmínky pro jejich ochranu a obnovu a péči.

Malířské práce, lakýrnické práce, umělecké práce a renovace památek, obnova památek a oživení památkově chráněných objektů již od roku 1958 v rámci bývalého Československa až do současnosti spadá pod systém státem řízené památkové péče, který dnes eviduje cca 40.000 položek nemovitých kulturních památek a přibližně 300.000 movitých kulturních památek. Předmětem památkové ochrany jsou i celá území, chráněné formou památkové rezervace nebo památkové zóny. Naše sdružení Kamenický Servis® díky vzájemný zkušenostem s NPÚ vnímá, že z dlouhodobého hlediska je podíl zachráněných hodnot obrovský a finančně nevyčíslitelný včetně nepřehlédnutelného faktoru vysoké úrovně prováděné dokumentace památek a s tím související osvěta. V rámci našeho sdružení jsme zcela přesvědčeni z hlediska porovnání britských a evropských států, že Česká republika se v tomto ohledu řadí jednoznačně k nejvyspělejším zemím Evropy.

Malířské práce, lakýrnické práce revitalizace a obnova a konzervace památek a malířských prvků je prováděna dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů a malířských prvků. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií našeho sdružení a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Stone – Inovative – System (Inteligentní kamenný inovativní systém).

ISIS System™ je posláním našeho sdružení, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Malířské a lakýrnické práce

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických dlažby, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovaci, repasi, broušení, čištění a údržbu kamenných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná sdružení. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek a jejich obnova za stranu našeho sdružení probíhá ve spolupráci s NPÚ a také tak s odbornými lektory, se kterými naše sdružení externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie betonových podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naše sdružení a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

ICRC certifikace naše sdružení a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb našeho sdružení prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu našeho sdružení Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše sdružení v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše sdružení je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše sdružení tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové, památkové a historické renovace a revitalizace a konzervace kamenných povrchů.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce a NPÚ

Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou ministerstvem kultury.

NPÚ se člení na několik organizačních celků. Generální ředitelství v Praze (GnŘ) řídí a metodicky vede celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném zákonem, statutem a vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní památkové péče. Územní památkové správy (ÚPS) v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži zajišťují správu a komplexní odborný servis pro státní památky ve správě NPÚ. Územní odborná pracoviště (ÚOP) zajišťují v jednotlivých krajích úkoly státní památkové péče v plném rozsahu daném zákonem a ve své územní působnosti a dále poskytují odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek.

Pracoviště Národního památkového ústavu

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu. Jejím cílem bylo vytvořit co nejlepší předpoklady pro využití odborného potenciálu všech pracovišť NPÚ a zajistit efektivní a odbornou správu unikátního souboru a dalších památek svěřených do péče NPÚ. Struktura 14 územích odborných pracovišť je i nadále organizována na podkladě současného krajského uspořádání:

Malířské a lakýrnické práce

Proměna, kterou Národní památkový ústav prošel, znamená kromě jiného úpravu organizační struktury ústavu a vznik některých nových pracovišť. Odbornou složku památkové péče zajišťují nadále územní odborná pracoviště (ÚOP). Po vyčlenění správy památkových objektů do nově vzniklých ÚPS mohou nyní tato pracoviště mnohem lépe a efektivněji rozvíjet svoji odbornou památkovou činnost, která je jednou ze stěžejních náplní činnosti NPÚ. Pro vlastníky a správce památek i instituce státní správy se tedy v souvislosti s reorganizací NPÚ bezprostředně nic nemění – stále jsou jim k dispozici konkrétní odborní garanti památkové péče s působností v daném regionu, jak byli zvyklí. Experti budou dohlížet na správu památek naprosto stejně jako doposud.

NPÚ jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území.

Hlavní činnosti NPÚ lze rozdělit na dvě základní skupiny:

 • výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území
 • péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků, které jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou pomoc dalším vlastníkům zpřístupněných památek.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce – pohled do historie NPÚ

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek a jejich obnova a ochrana má v České republice dlouhou a bohatou tradici. V metodické, teoretické i praktické oblasti patří ( i přes určité deformace a překážky rozvoje za bývalého komunistického režimu) k nejrozvinutějším v Evropě. Příklady sběratelství a uchovávání starých výtvarných a stavebních děl známe již z antiky (římské sběratelství, ptolemájovské rekonstrukce staroegyptských chrámů ad.). Ve středověku k nim přistoupil kult ostatků svatých a uctívání milostných mariánských soch a obrazů. Ohleduplnost byla v minulosti téměř vždy motivována buď určitým politickým programem či náboženským kultem, nebo byla součástí řady uměleckých historismů a stylových revivalů. Ty se staly nedílnou součástí dynamického vývoje evropského umění až do současnosti.

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek z hlediska první velké kulturní epochy, která znala památkovou péči v novodobém smyslu, byla renesance. Její umělecký individualismus, někdy až kult genia, vedl k přesvědčení o jedinečnosti, nenapodobitelnosti a tudíž i nenahraditelnosti individuálních děl velkých umělců a odtud k potřebě je trvale uchovat. Její obdiv k římské antice jako inspiraci soudobého umění vedl ke studiu antických památek (Brunelleschi, Donatello, Alberti, Palladio ad.) i k prvním opatřením k jejich uchování (bula Pia II., Rafael ustavený Lvem X. prvním úředním konzervátorem). Zájem sdružení o umělecké dědictví byl ovšem omezen na úzkou vrstvu společenských a intelektuálních elit a byl velmi selektivní. Tzv. estetický dogmatismus vedl k ocenění jen době blízkých slohových projevů (antika) a negaci či pohrdání ostatními (pro Jeana Baptista Molièra představovaly například gotické katedrály „hnusné obludy z nevzdělaných věků“). Stará stavební díla byla bez lítosti bořena nebo úplně přestavována v dobově moderním duchu.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek a další vývoj vztahu sdružení k dědictví nejvíce ovlivnilo osvícenství a jeho společenský dopad. Šlo zejména o rozšíření obecné vzdělanosti zavedením povinné školní docházky ve vyspělých zemích (u nás dekret Marie Terezie z roku 1774), nemenší význam měl obrovský rozvoj řady vědních oborů včetně historie, archeologie a následně dějin umění (Johann Joachim Winckelmann). Velká francouzská revoluce přinesla myšlenku odpovědnosti státu za kulturní dědictví (patrimoine) národa, potřebu jeho inventarizace, uchování a zpřístupnění. Průmyslová revoluce a její negativní průvodní jevy v životním prostředí vedly k pocitu ztráty a potřebě ochrany. Socialistické hnutí dodalo ideu omezení soukromých vlastnických práv z titulu celospolečenského zájmu. Romantismus přinesl fascinaci uměním a kulturou idealizovaného středověku (Walter Scott, Adalbert Stifter, Eugène Delacroix ad.). Nacionalismus probuzený napoleonskými válkami dal ochraně památek, vnímaných jako součást národní identity, politickou a ekonomickou podporu.

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek od roku 1853 řídila na území celé monarchie nově zřízená c. a k. ústřední komise pro výzkum a zachování stavebních a uměleckých památek. Koncem 19. století dochází k zásadnímu obratu v pohledu na památky k čemuž výrazně přispěl generální konzervátor rakouské části monarchie prof. Alois Riegl. Památky začaly být hodnoceny jako doklady vývoje (evoluční přístup), na kterých všechna období zanechala hodnotné stopy. Prof. Riegl definoval např. vzpomínkovou, historickou a starožitnou hodnotu památek. Z jeho pojetí vycházejí hlavní dosud respektované moderní zásady ochrany památek:

 • památky je zapotřebí vědecky zkoumat a poznávat
 • všechna období vývoje památek je třeba respektovat a především i ta co se nám nelíbí – puristické preferování jen některých je nepřijatelné
 • je třeba klást důraz na zachování původní historické stavební hmoty díla

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek byla historicky opečovávaná jeho nástupcem, jímž se stal Max Dvořák, který dále rozpracoval Rieglovy teorie. Prvním pamětním dokumentem široce chápané ochrany památek byl pamětní spis Spolku českých architektů z roku 1873. V roce 1900 vznikl Klub za starou Prahu, který je do dnes aktivní.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek, obnova a konzervace památek po vzniku Československa dostala novou a pevnou tvář a to zřízením Státního památkového úřadu, který nadále rozvíjel Rieglovy teorie a to především pod vedením K. Guta, V. Kramáře aj. Je velice důležité si uvědomit fakt, že v tomto již pokročilém období se projevil základní nedostatek Rieglových teorií konzervace památek, spočívající v tom požadavku na konzervaci památek v daném okamžiku jejich existence moderními konzervačními prostředky. Po prvotním nadšení z hlediska tehdy moderních technologií přišlo vystřízlivění, jelikož nastal rozpad jednotlivých slohů a dlouhodobé působení některých materiálů se ukázalo jako destruktivní.

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek a obnova památek na přelomu 30.-40.let dvacátého století se prostřednictvím přednosty úřadu Václava Wágnera pokoušela zformovat zásady nového přístupu k památkám. Jeho přístup k památkám chápal vše historické jako živé dílo avšak připouštěl rekonstrukce zaniklých objektů a jejich dostavby v dobém duchu, což se opět dostalo do všeobecného rozporu. V rámci válečného období díky „bohu“ nedošlo k takové destrukci jako v jiných evropských metropolích a tak bylo postižení pouze v malém rozsahu.

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek a obnova památek a konzervace památek a jejich obnova dostala v roce 1950 první odměnu. V tomto roce bylo vyhlášeno 30 měst jako městská památková rezervace a od roku 1949 probíhal komplexní a rozsáhlý průzkum památek a to Státním ústavem pro rekonstrukce památkových měst a objektů – SÚRPMO).V roce 1958 byl v Československu přijat zákon o kulturních památkách (č.22/1958 Sb.), který byl na svou dobu v rámci Evropy velmi pokrokový. Jako památku chápal a tedy chránil vše staré, co mělo znaky kulturní památky. Dle tohoto zákonu v roce 1958 byl stanoven Státní ústav památkové péče a ochrany přírody.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce a rekonstrukce památek a jejich obnova se v rámci Státního ústav památkové péče a ochrany přírody dostala do celistvého pojetí a stavu a vznikalo tak celistvé poslání z hlediska vytvoření odborně-metodického, vědecko-výzkumného pojetí památkové péče. Státní památkový úřad v Praze a v Brně převzal bohaté zkušenosti a v tu dobu již bohaté a přehledné archivy ze Státního foto měřického ústavu. Krátce po své založení SÚPPOP sestavil seznam movitých a nemovitých kulturních památek, do nějž byl ze začátku vybrán základní fond památek v počtu 30.000 nemovitých a 50.000 movitých.

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek, obnova památek, konzervace památek v období 70.let a hlubokého totalitního režimu byla podstatným způsobem ovlivněna a to především díky normalizační vlně 70.let, která znamenala oslabení zájmu o památky a městská jádra a jednoznačnou preferenci ve výstavně panelových sídlišť. V roce 1987 byl přijat nový památkový zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, který zúžil ochranu památek jen na objekty, o nichž rozhodovalo Ministerstvo kultury ČSSR a prakticky tak umožnil devastaci kulturního památkového fondu. Česká republika během období komunismu ztratila nenávratně cca 10% původního památkového fondu.

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek a jejich obnova z hlediska památkové péče v 1989 po revoluci dostala nový směr. Na jedné straně padlo mnoho nesmyslných bariér a omezení (restituce, návrat původním majitelům), na druhé straně se však zvýšilo riziko těžkého poškozování památek vlastníky v důsledku rozsáhlých stavebních oprav. V roce 1990 došlo k oddělení ochrany přírody a ke vzniku Státního ústavu památkové péče (SÚPP). Pod touto platformou došlo k odborné přípravě a zařazení vybraných českých památek do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Od 2. ledna 2003 se SÚPP změnil v Národní památkový ústav (NÚP), do něhož byla začleněna i všechna regionální pracoviště včetně více něž stovky státních hradů a zámků.

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek a jejich revitalizace a obnova z hlediska právních ochrany historického stavebního fondu je dnes v České republice zabezpečena dle zákona ČNR č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. se změnami č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb. Č. 320/2002 SB. a č. 18/2004 Sb.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce a vstupní informace

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek je neskutečně obsáhlým tématem renovace a obnovy památek a tomu to lze dodat za naši stranu snad jen jediné. Pokud chceme umět „architekturu a estetiku“ a poselství minulých slohů a kamenických mistrů, tvořivosti ducha člověka a přírody vskutku dobře číst, musíme umět vnímat nejen pohledové hledisko, ale především i duchovní hledisko (tzv. genius loci – duch místa) hmotné či nehmotné kulturní národní památky či kulturní památky nebo městské památky či vesnické památky a samozřejmě i přírodní památky – dědictví, které by člověk nedokázal vytvořit.

Malířské práce, lakýrnické práce a obnova památek je neoddělitelně spojena s architektonickým významem a proto je naprosto důležité znát a vědět význam určitých slov a jejich spojení . Pokud známe význam tvarů, postav, barev či proporcí, tradičních technologií, moderních technologií, řemeslných – restaurátorských – kamenických – uměleckých technik a prováděcích postupů a ochranných konzervačních metod, můžeme se pokusit číst architektonická, umělecká, řemeslná díla, mít možnost pochopit je hlouběji, čím jsou krásná, co nám přinášejí a čím nás obklopují.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce, obnova a renovace památek a památková péče vyžaduje znalost řady speciálních pojmů a názvosloví, které zde naše sdružení v rámci svého patentního systému ISIS System™základním výčtem předkládá:

adaptace
archeologická památka
duplikát
falzifikát, falzum
in situ (na místě)
klasifikace
kopie
ochrana kulturního dědictví
národní kulturní památka
památková péče
památková zóna
podvrh
prostředí kulturní památky
restaurování památky
rekonstrukce památky
reverzibilita (vratnost)

analytická obnova památek
anasace památky
evidence památek
historická památka
integrita památky
konsolidace
kulturní památka
multiplikát
padělek
památková rezervace
pertifikace (zpevnění)
pomník
puristická obnova
regenerace památky
retuš
substituce

anastylóza
autenticita
faksimile
ICOM
kategorizace
konzervace
mobiliář
originál
památka
památník
plagiát
provenience
varianta
replika
transfer
UNESCO

Malířské a lakýrnické práce

Naši vedoucí pracovníci jsou neustále kontinuálně v rámci externí distanční formy studia na akademii Národního památkového úřadu vzděláváni a školeni na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů, proto aby v rámci našich realizací byly splněny Národním památkovým úřadem stanovené normy a bylo tak řemeslně a realizačně dosaženo v rámci našeho patentního systému ISIS System™ té nejvyšší kvality a dobře odvedené práce s dlouhodobou hodnotou a to především proto, že naše filozofie a přístup věří a uznává fakt, že Česká republika se v rámci obnovy a renovace památek řadí k nejvyspělejším zemím na světě a v Evropě.

Malířské práce, lakýrnické práce vyžadují vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického a malířsko-uměleckého trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

V tomto oboru je důležité je říci a upozornit na to, že na tradiční detaily tradičních technologických postupů se v mezidobí zapomnělo a neznalost bývá někdy nahrazována romantickými představami. Profesionálně zpracovaný soubor a metodický realizační koncept, který naše sdružení dle zadaní vytváří vzhledem k výše uvedenému a dodržení zásad realizace, bývá leckdy přínosem nejen pro samotné realizátory, ale i pro projektanty, památkáře, soudní znalce či individuální stavebníky.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce a renovace památek, obnova památek, ochrana památek, repase památek, revitalizace památek, sanace památek, restaurování památek vyžaduje pro renomované kamenické a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Malířské a lakýrnické práce

Naše sdružení vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy pro provedení kvalitních malířských prací, lakýrnických prací, uměleckých prací mít na zřeteli a to včetně terminologie související s renovacemi staveb, povrchů, kamene, keramiky, fasád a památkově chráněných budov a povrchů.

Malířské práce a přehled kvalitativních bodů:

 • CENA
 • KVALITA
 • TECHNOLOGIE
 • CELKOVÝ PŘÍSTUP A ROZSAH SLUŽEB
 • OBCHODNÍ A REALIZAČNÍ PŘÍSTUP
 • PR, REKLAMA, WEBOVÉ STRÁNKY
 • REFERENČNÍ REALIZACE
 • ODBORNÉ A TECHNOLOGICKÉ ŠKOLENÍ
 • ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI
 • JEDNÁNÍ A ADMINISTRATIVNÍ AGENDA

Malířské práce a přehled metodické terminologie:

 • ADAPTACE = přizpůsobení | adekvátní či neadekvátní
 • ANALÝZA = rozbor | rozborová metoda / zachování prvků
 • ANASTYLÓZA = znovupostavení zbouraného / rozebraného včetně doplnění
 • ASANACE = ozdravení / plošná nebo přestavba
 • AUTENTIČNOST = původní‚ originální stav se zachovalými stopami vývoje
 • DEMOLICE = zhroucení, odstranění
 • GENIUS LOCI = duch místa
 • KONSOLIDACE = zabezpečení stavby s cílem udržet zachovalý technický stav
 • KONZERVACE = odborné ošetření hmoty a materiálu, povrchu
 • MODERNIZACE = zvýšení užitné hodnoty, úrovně, standardu budov, povrchů
 • MOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = věci památkové podstaty nespojené se zemí
 • NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA = pozemky a stavby spojené se zemí
 • OPRAVA = odstranění částečně / lokálního poškození
 • PURISMUS = puristická metoda / očištění památky ve smyslu odstranění detailů
 • PAMÁTKOVÝ DOHLED = kontrola na realizace dle zákona č.20/1987 Sb.
 • PATINA = povrchové materiálové změny vyvolané stárnutím objektu
 • REGENERACE = kompletní obnova staveb a budov a zhodnocení jejich stavu
 • REHABILITACE = celková úprava stavby, povrchů či prostředí s cílem obnovy
 • REKONSTUKCE = zásadní účelová přestavba či znovupostavení staveb a budov
 • RENOVACE = nové zhodnocení, obnova či zásadní oprava stavby a povrchu jako celku
 • RESTAURACE = oprava nebo úprava existujícího stavu konstrukce s doplněním
 • RESTITUCE = obnova stavby z dřívějších historických podob či v původním slohu
 • REVITALIZACE = celková obnova, oživení starších komplexů, materiálů, povrchů
 • SANACE = technické zásahy, jimiž jsou zmenšovány, odstraněny poruchy staveb
 • STAVEBNÍ DOZOR = odborná kontrola průběhu stavebních prací realizace
 • SUBSTITUCE = součást památkové rekonstrukce, restaurace i restituce
 • SYNTÉZA = ideové výtvarní sjednocení částí a prvků stavby
 • ÚDRŽBA = technická činnost uskutečňovaná v průběhu životnosti budovy

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce a objednávka

Objednávka malířských prací, lakýrnických prací předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné malířské práce, lakýrnické práce objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky malířských prací, lakýrnických prací a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše sdružení pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah plochy
 3. Materiál a typ podkladu
 4. Specifikace / zadání realizace
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Malířské práce, lakýrnické práce a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše sdružení preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se materiál nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, plochy, počtu ks, počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše sdružení připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení malířských prací, lakýrnických prací vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální práce
 7. Technické zajištění realizace
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka malířských prací, lakýrnických prací vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout z hlediska podkladů vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení našeho sdružení konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, umělecké práce v komerční sféře

Malířské práce v komerční sféře mají své hojné využití, kde naše sdružení v rámci své malířské a umělecké divize provádí a našich klientům nabízí rozsah níže uvedených oblastí v rámci moderní komerční sféry jako jsou malířské práce, tapetářské práce, nástěnné dekorace, lakýrnické práce, sádrokartonové systémy, airbrush, antická malba, malba fasád, benátské štuky aj.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce mají v dnešní době velmi široký výběr materiálů, ale je velmi důležité použít ten správný aby jeho aplikací nedošlo k poškození podkladu. Malování provádíme jak barvami tuzemských výrobců tak i zahraničních za pomoci nejmodernějších malířských potřeb. Používáme nejrůznější klasické i nové malířské techniky. Naši malíři Vám vyberou nejvhodnější řešení, ať už ale zvolíte jakýkoliv způsob dekorace vždy je potřeba si uvědomit, že každý povrch vypadá dobře jen když se omítka dokonale vyhladí stěrkou. Stačí se podívat na nově se štukovanou omítku z boku.

Lakýrnické práce mají v dnešní době velmi široký výběr materiálů a současná nabídka materiálů a barev již umožňuje natřít prakticky cokoliv. Je ale velmi důležité použít tu správnou barvu na daný povrch. Provádíme napouštění lazur na nové dřevo, imitaci dřeva i nátěry a nástřiky kovových konstrukcí. Lakujeme nejmodernější nízkotlakou technikou i s ohřevem barvy. Sušení a vytvrzení provádíme ÚV lampami.

Malířské a lakýrnické práce

Antickou malbou se dosahuje úpravy v antickém stylu interiéru bytu, kanceláří, hal, schodišť atd., které tak získávají nádhernou neopakovatelnou atmosféru. Díky výborné prodyšnosti je vhodná i pro památkové objekty a na povrchy ošetřené sanační omítkou.

Benátské štuky jsou speciální odvětví štukatérské techniky, která se do střední Evropy rozšířila z Itálie. Bohatě se uplatňoval v interiérech a hlavně pak v kostelech barokní architektury 18. století. Umělý mramor lze od přírodního rozeznat tím, že vytváří souvislou plochu beze spár. Po určitých úpravách se dá aplikovat na různé druhy podkladu.

Umělý mramor je vedle nesporné exkluzivity také praktický – na hladkém povrchu se nedrží prach a údržba je proto minimální. I když svými vlastnostmi nemůže být plnohodnotnou náhradou keramických obkladů, lze ho aplikovat i v místech s vyšší relativní vlhkostí, jako je koupelna, sauna. V těchto prostorách je pak nutné povrch štuku ošetřit ochrannou vrstvou vosku, která zvyšuje vodo-odpudivost a usnadňuje údržbu.

Malířské a lakýrnické práce

Malířské práce, lakýrnické práce a významy barev

Červená symbol života a vitality. Je barvou vysloveně silnou. Restaurace, kuchyň či jídelna v červeném tónu podporuje chuť k jídlu.

Růžová je symbolem lásky a něhy. Navozuje romantické cítění a pocit domova.

Oranžová je oheň. Proto tato barva automaticky vyvolává pocit tepla, bezpečí a útulnosti. Děti reagují na oranžovou barvu velmi pozitivně. Zajímavá je kombinace se zelenou, kde se oranžová stará o energii a zelená o duševní pohodu.

Modrá uklidňuje a zmírňuje nervozitu, neklid a poruchy spánku. Modrá a modrozelená jako barvy vody a ledu jsou však také pociťovány jako studené. Vhodná pro místnosti, kde bychom měli odpočívat.

Zelená je barvy přírody, tvořivosti a naděje. V zelených tónech zařízené místnosti vyvolávají pocit spokojenosti, uvolnění a vyrovnanosti. Zelená působí příznivě jak vedle teplých žlutavých, tak i vedle studených modrých a šedivých barev. Proto ji můžeme kombinovat jak s teplým dřevem, tak i chladným kovem.

Žlutá dodává prostoru slunečný, radostný nádech. Žlutá má pozitivní a povzbuzující účinek. Žlutá rovněž podporuje kreativitu a rozumovou činnost. Světlé odstíny okru a žluté spolu se dřevem působí nejen teplým dojmem, v této kombinaci s doplňky vytváří velmi elegantní a reprezentativní prostředí.

Malířské a lakýrnické práce

Fialová podobné účinky jako modrá a indigo. Vede nás do nitra, je to barva vnitřní harmonie. Koncentrace, bezpečí, meditace, uzavřenost.

Bílá navozuje pocit čistoty, vzdušnosti, jednoduchosti. Bílá září, oslňuje, ale unavuje oči, proto je vhodné ji kombinovat s jinými barvami, které harmonicky upoutají naši pozornost.

Béžová vyvolává pocit volnosti, tolerance, přirozenosti. Sama o sobě je nudná, ale v kombinaci s výraznými barvami ( červená, černá, hnědá ), ale i s odvážnějšími odstíny, jako je růžová, fialová vytvářejí velmi elegantní prostředí.

Hnědá je přírodní barva, vyjadřuje sounáležitost, stálost a bezpečí. Patří na podlahu, stěny a nábytek. Místnost ale potřebuje oživit i jiným tónem, pomůže kombinace a oranžovou, červenou i fialovou.

Černá je barva hloubky, působí až tíživě. Zužuje prostor a ztenčuje objemy.. Velice se hodí třeba na vysoké stropy v komerčních prostorech k optickému schování různých trubek kabelů, vzduchotechniky atd.

Malířské a lakýrnické práce

Samočistící fotokatalytická ochrana památek a malířských děl

Památkově schválená ochrana a konzervace institucí NPÚ a VŠCHT se samočistícím efektem je prováděna za stranu našeho sdružení na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

Malířské a lakýrnické práce

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Samočistící suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo
dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, impregnace vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

Malířské a lakýrnické práce

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 – 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje fasád m ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

Malířské a lakýrnické práce

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické ochranné povrchové suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Samočistící ochranné povrchy fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu fasád v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Kamenický Servis®