V rámci sdružení Kamenický Servis® se při hodnocení renovace kamene, broušení kamene a následného leštění kamene a výsledné kvality povrchové úpravy kamene, většinou zaměřujeme na odstín, strukturu, přilnavost a další parametry. Méně se však mluví o lesku. Přitom samotný stupeň lesku dokáže výrazně ovlivnit výsledný povrchový efekt.

V kamenictví lze stupeň lesku lze definovat jako poměr mezi intenzitou dopadajícího a odraženého světelného záření určitého spektra od sledovaného povrchu. Jak lze vůbec lesk sledovat? V praxi se setkáváme převážně s přenosnými měřicími systémy, které se kalibrují podle standardu z černého skla v určitém indexu lomu (obvykle 1,567), který odpovídá 100 jednotkám. Reflektometry lze dále rozdělit podle úhlu dopadu osvětlujícího mechanismu. Geometrie jsou standardně nastaveny na 20°, 60° a 85°. U kovových povrchů se používají nejen jednotky lesku (gloss units), ale často se reflektometrem naměřená hodnota vztahuje k množství vyzářeného světla a vyjadřuje se v %. Bohužel lze tato měření ovlivnit řadou faktorů, o kterých bychom se rádi zmínili.

Sdružení Kamenický Servis® se specializuje za normálních podmínek na měření lesku kamene pod úhlem 60°, což je také nejčastější varianta. Tato geometrie se hodí pro běžné povrchy a naměřené hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 10 až 70 jednotek lesku (gloss units). Tyto hodnoty jsou uváděny v technických listech a test reportech k dané barvě. Optický dojem lesklého kamenného povrchu závisí nejen na samotném skutečném lesku materiálu, ale i na typu povrchu, jaký tento materiál má.

Renovace lesku kamenných povrchůNaši kameníci vědí, jak je vidět z tabulky, že stejná barva může vykazovat různé stupně lesku v závislosti na tom, zda jde o rovný povrch anebo například jemnou strukturu. Je to způsobeno rozdílným odrazem paprsku od povrchu materiálu a byť jde o lesklou barvu, číselně může lesk odpovídat barvě matné (dochází k výraznému zkreslení stupně lesku z důvodu rozptylu a nerovnoměrného odrazu paprsku na nerovném povrchu). Toto je parametr, se kterým je vhodné kalkulovat. Jako doplňkové měření pro vysoce reflexní povrchy, u nichž naměřené hodnoty při použití 60° geometrie přesahují 70 jednotek, lze doporučit měření v úhlu 20°. Na druhou stranu matné povrchy, u nichž se naměřené hodnoty pohybují pod 10 jednotek, by se měly měřit 85° geometrií.

Sdružení Kamenický Servis® pracuje s informací, na jejíž základě víme, že výsledná úroveň lesku vychází z poměru dopadajícího a odraženého záření, můžou mít na konečnou hodnotu vliv například různé povrchové kazy sledovaného místa. Dopadající paprsek je v místě defektu sice odražen ze svého směru, avšak vychýlením paprsku na defektu se vnáší do měření chyba, která může dále ovlivnit zaznamenané hodnoty. Mezi takovéto defekty lze zařadit prach, špínu, otisky prstů a další. Určitě se už každý z nás setkal se škrábanci v barvě. Dalším faktorem, který má vliv na výslednou hodnotu lesku práškových barev, je teplota měřeného povrchu. Matná prášková barva je ve své podstatě ihned po vytažení z pece lesklá, a teprve chladnutím nabývá matného efektu. Proto se doporučuje měřit lesk na vychladlém výrobku. Za samostatnou kapitolu lze považovat vliv barvy jako podkladového materiálu a vliv metalické barvy, kdy dochází k vícenásobnému odrazu světelného paprsku (barva a kovový pigment, barva a transparentní lak, prosvítající kovový materiál).Pokud není prášková barva dostatečně vypálená, ztrácí nejen na svých chemicko-fyzikálních vlastnostech a parametrech, ale lze vysledovat i rozdílný stupeň lesku. Matné barvy získávají svůj matný efekt až vlivem působení tepla a při nedostatečném vypálení se může stát, že výrobek zůstane (místy) lesklý, nebo naopak vlivem přepálení může dojít ke ztrátě. Pokud tedy vyžadujeme lesk měřit a testovaný povrch je členitý, poškozený nebo jinak nerovnoměrný, doporučuje se měřit odrazivost na několika místech a zároveň by měl být definován úhel dopadu a specifikace testovaného vzorku.

Záruka kvality lesku kamene je tím nejběžnějším tématem a často se setkáváme s otázkou záruky a s tím, zda bude možné výrobky kompletovat i po několika letech, aniž by byl vidět mezi jednotlivými kusy rozdíl. Jedním z faktorů na zachování lesku a odstínu je vhodná volba aplikované barvy. Epoxy-polyesterové barvy podléhají degradaci a ztrátě vzhledu působením UV záření a vnějších vlivů řádově rychleji než barvy na bázi polyesteru. Položme si tedy otázku: Budou dva rozvaděče nebo šatní skřínky nalakované toutéž barvou a za stejných podmínek, ale s časovým odstupem několika let, stejné? To, že je barva certifikovaná GSB nebo Qualicoat (certifikáty garantující tzv. fasádní kvalitu), neznamená absolutní stabilitu a neměnnost lesku či odstínu. Říká nám pouze, že změna sledovaných parametrů nepřekročila v simulovaných podmínkách definovanou hodnotu. Jednoduše řečeno, že lesk z degraduje za tuto dobu maximálně o x %. Proto pokud bychom dali takovéto rozvaděče nebo skřínky vedle sebe, lze předpokládat, že se budou leskem a tím pádem i odstínem lišit. Není to chyba barvy, nýbrž její vlastnost. Při vhodně zvolené barvě je však tato změna pouze pozvolná.